Boeiende nieuwsbrief Taalverdediging over actuele taalstrijd

De voornaamste verdediger van de Nederlandse taal, de Stichting Taalverdediging, laat in het laatste nummer van haar nieuwsbrief met scherpe artikels zien dat ze bovenop de ontwikkelingen zit. We zien de verdere invloed het Engels, door allerlei Engelse woorden die de Nederlandse woordenschat worden ingerommeld, het onderwijs dat volledig verengelst en de grote steden die ook steeds meer de Nederlandse taal verliezen. Taalverdediging gaat duidelijk voorop in de ontmaskering en de actie tegen dit proces.

In meerdere artikels in het blad weet men in Nederland en zelfs Vlaanderen en Zuid-Afrika de lezers op de hoogte te brengen van hoe de Engelse taal inmiddels overal in ferme strijd met het Nederlands is verwikkeld. Zo over de ontnederlandsing van de namen van steden, in een artikel van Kees Ruig, over hoe men deze in persorganen gewoon maar een buitenlandse variant overneemt met als voorbeelden Putin i.p.v. Poetin en Kyiv i.p.v. Kiev.

Taalkundige Marcel Bas ziet dat er in Nederland ook een hoop woorden uit de taal verdwijnen, omdat ze niet meer dagelijks worden gebruikt. Dan kan men denken aan beroepen die niet meer bestaan, zoals een porder, iemand die langs de huizen ging om mensen te wekken. Evenwel worden veel nieuwe beroepen, maar ook gebruiksvoorwerpen, direct in het Engels onze woordenschat ingebracht. Denkt aan accountant (rekenmeester) of usb-stick (geheugenstaafje)

Opvallende inzichten die nog naar voren worden gebracht gaan over het verminderen van het Nederlands op Vlaamse scholen, de zwakke houding van het Genootschap Onze Taal tegenover het Engels, de devaluatie van de positie van de leraar Nederlands, de snelle opkomst van de Engelse voertaal in winkels en horeca én de onmogelijkheid voor buitenlanders om nog goed Nederlands te leren in Nederland zelf.

Het einde van de Nederlandstalige universiteit

In het hoofdredactioneel commentaar van de nieuwsbrief van het derde kwartaal van dit jaar trekt de Stichting Taalverdediging wederom hard van leer tegen de nietsontziende verengelsing van het Nederlands onderwijs. Men komt terug op het proces van juli van dit jaar van Beter onderwijs Nederland (BON) tegen de universiteiten Twente en Maastricht, waarbij de rechter het BON in het ongelijk stelde. Het oordeel komt voor Taalverdediging niet als een verassing, gezien het eerdere van tafel vegen van het wettelijke verbod tegen het lesgeven in het Engels door het gerechtshof in Den Haag.

Taalverdediging voerde zelf jarenlang een proces tegen het tweetalig basisonderwijs in Rotterdam en op basis van de in de procesgang opgedane ervaringen had men weinig fiducie in een positief resultaat. Daar komt nog bij dat de minister van Onderwijs, mevrouw van Engelshoven (D66) heeft aangekondigd dat de regering met een wijzigingsontwerp zal komen om de obstakels in de wet tegen de invoering van het Engels als voertaal op de universiteiten te verwijderen.

Hoewel er op papier nog enige hoop is dat wetswijzigingen om het Engels te bevorderen in de Tweede en Eerste Kamer worden tegengehouden weten we uit het verleden dat veel politieke partijen in de beslissende fase toch overstag gaan. Taalverdediging denkt dat de huidige universiteiten een verloren zaak zijn en ziet voor het BON en anderen een taak weggelegd om een Nederlandse universiteit te stichten.

In het blad van Taalverdediging staan verder artikels over taalkwesties uit Nederland (inclusief Friesland), België en Zuid-Afrika. Met o.a.; een opsomming van taalkwesties in de kroniek taalstrijd over de eerste helft van 2018, Taalverdediging vanaf de Friese kant bekeken over het de status van het Fries, de verengelsing van onze hoofdstad en luchthaven Schiphol, berichten uit het Zuiden over Zuid-Afrika én nog talloze andere opmerkingen en berichten.

Luchthaven Schiphol brengt Nederlands terug op wegbewijzering

Nederlands grootste luchthaven Schiphol, gelegen ten zuiden van de stad Amsterdam, heeft ervoor gekozen om op de wegbewijzering toch weer met de eigen inwoners te communiceren. Met grote letters spreekt men mensen uit de Anglo-Amerikaanse wereld aan, met daaronder in het klein de Nederlandse bewoording. Dat is een verbetering, want in het verleden bood men het Nederlands publiek helemaal geen aanwijzingen. Dit berichten bronnen uit de Nederlandse organisatie Taalverdediging, een stichting die opkomt voor de Nederlandse taal, die zich al jarenlang intensief bezighoud met deze kwestie.

In de golf van het internationalistisch extremisme is Schiphol als luchthaven in Nederland altijd vooropgegaan. Men heeft er altijd op voorgestaan het Nederlandse volledig te verwijderen van de luchthaven ‘Amsterdam Airport’ en zichzelf volledig te internationaliseren. Dat hield in het overal voeren van de Engelse taal. Een opmerkelijke keuze, ook van de opeenvolgende regeringen, omdat er zoveel gemeenschapsgeld in is gestoken en men vervolgens weigert de Nederlandse bevolking in de eigen taal aan te spreken.

Navraag bij de Stichting Taalverdediging over deze kwestie, laat men weten dat ze de borden-ontwikkeling scherp in de gaten houden en deze wijziging in het beleid zien als een gevolg van de eigen niet-aflatende strijd voor het herstel van het Nederlands op de grootste luchthaven van het land.

Taalverdediging haalt stevig uit naar verkenning KNAW

De voornaamste behartiger van de Nederlandse taal, de Stichting Taalverdediging, haalt in de nieuwsbrief van oktober stevig uit naar een verkennend onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Men verwijt de academici die aan het onderzoek gewerkt hebben vooraf aangereikte opvattingen van de regering te hebben overgenomen en zo niet een eerlijk onderzoek te hebben uitgevoerd. Daarbij ziet Taalverdediging een sterkte onderstroom binnen de academische kaste om de eigen taal en cultuur af te breken.

Het bewuste onderzoek van het KNAW is een verkenning met de titel ‘Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs’. De onderzoeksvraag is vanuit het ministerie geformuleerd en wordt door het KNAW uitgevoerd. Het gaat de minister duidelijk niet om een discussie te voeren over de keuze voor Engels of Nederlands, maar een discussie over hoe we het beste uit beide werelden combineren en daar transparantie keuzes uit kunnen maken. Het gevolg is volgens Taalverdediging dan ook dat er een zeer beperkte opdracht is meegegeven.

Kritiek is er ook op de inhoud van de tekst. Taalverdediging heeft de verkenning kritisch doorgelopen en wijst erop dat men slechts de indruk geeft dat er naar alle aspecten van de problematiek is gekeken. Maar volgens de organisatie is dat niet juist. Men haalt dan ook het verzoek van de minister en een inleidende tekst van het KNAW aan om dit te onderbouwen;

“Van belang is verder dat de commissie haar opdracht primair heeft opgevat als het verzoek om de verschillende argumenten voor taalkeuze en bij het voeren van taalbeleid inzichtelijk in beeld te brengen. Maatschappelijke en politieke discussies over onderwerpen als de bijdrage van taal aan sociale cohesie of de relatie tussen taalbeleid en nationalisme zijn vermeden. Ook in de discussie over de wenselijkheid van de toename van het aantal Engelstalige opleidingen of de noodzaak van het behoud van de Nederlandstalige opleidingen mengt de verkenningscommissie zich niet.”

De verengelsing wordt op geen enkele wijze in discussie gesteld, zo stelt Taalverdediging met grote verontwaardiging. Men wijst erop dat het blijft bij de opvatting dat opleidingen zelf moeten bepalen of zij Engelstalig onderwijs wel of niet geven en dat er dus niet breder is gekeken. Volgens de organisatie missen er ook een aantal essentiële zaken in de verkenning, zoals de invloed van financiering, de rol van taal bij de algemene ontwikkeling van studenten en dat er naast het Nederlands en het Engels niet naar andere talen is gekeken.

Taalverdediging sluit zich aan bij actie tegen verengelsing hoger onderwijs

In het hoofdredactioneel commentaar van de laatste nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging gaat men in op de stappen die worden genomen tegen de verengelsing van het hoger onderwijs door het BON. (Beter Onderwijs Nederland) Er wordt middels een verhelderend overzicht aan de lezers duidelijk gemaakt in hoeveel opleidingen van de verschillende Nederlandse Universiteiten de taal van Vondel is afgedankt voor het Engels. Taalverdediging roept dan ook op om de petitie van BON te ondertekenen.

Na het omslagartikel lezen we meer over de gevolgen van de verengelsing in het onderwijs en welke uitwerking dit heeft op het kennisniveau van studenten en professoren. De schrijver spreekt er van een “…spoor van vernieling die door het honger onderwijs trekt.” Uit eigen ervaring kon de schrijver waarnemen dat de verandering van de studies naar de Engelse taal tot gevolg had dat studies van hoog niveau van de ene op de andere dag nog maar nauwelijks begaanbaar waren voor studenten en professoren. Men stond “…ineens met de mond vol tanden.”

Elders in het blad verbaast men zich over de rol van de Nederlandse Koning die het voor elkaar kreeg om op staatsbezoek aan Italië het publiek aldaar in het Engels toe te spreken, dus zowel niet in de taal van de Italianen noch in die van de Nederlanders. Sergio Mattarella, de President van Italië sprak gewoon in het Italiaans.

Het blad valt op door een brede waaier aan onderwerpen, uiteraard allemaal van doen met het wel en wee van de Nederlandse taal. Er is tevens veel aandacht voor de staat België, waar inmiddels alle officieren van het leger worden verengelst. Of voor de achterstelling van de Nederlandstaligen in de stad Brussel die vaak van doen hebben met een eentalige Franse benadering met name vanuit de lokale overheid.

Stichting Taalverdediging: Onderzoek ‘De staat van het Nederlands’ onduidelijk over gegevens, Nederlands wel bedreigd door Engels.

Maandag verscheen een omvangrijk rapport over ‘De staat van het Nederlands’ over de taalkeuzes van Nederlanders en Vlamingen, door het Meertens Instituut, de Taalunie en de Universiteit Gent samengesteld. Men stelt daarin dat de Nederlandse taal een sterke positie in het dagelijks leven heeft en nauwelijks daadwerkelijk bedreigd wordt door het Engels. Nederlands blijft volgens de onderzoekers veruit de voornaamste voertaal in Nederland en Vlaanderen en men ziet dit in de toekomst niet direct veranderen.

Ondanks opvallend resultaten over het vergaande verengelsing doorheen de hele samenleving komt men toch tot de conclusie dat het niet slechts gesteld is met het Nederlands. Men spreekt over een zichtbare plek van het Engels naast het Nederlands, bijvoorbeeld waar het het onderwijs betreft. Een ander voorbeeld is de opname van nieuwsberichten uit de media, waarbij zowel in Nederland als in Vlaanderen dit al voor zijn 25 procent in het Engels gebeurt.

In een exclusieve reactie aan REACT over dit onderzoek laat de Stichting Taalverdediging het volgende weten:

De staat van het Nederlands

Onlangs is een grootschalig onderzoek onder bovenstaande titel in Nederland en Vlaanderen gehouden naar de invloed van het Engels op onze taal. De uitkomst is dat het allemaal wel mee valt. De lezers van de Nieuwsbrief Taalverdediging en alle andere oplettende Nederlandstaligen weten wel beter. Waar de onderzoekers hun gegevens vandaan hebben is niet duidelijk.

In ieder geval hebben zij niet op straat, in het openbaar vervoer, in de winkelcentra, op Schiphol en op de universiteiten rondgekeken. Ook hebben zij geen kennisgenomen van het taalgebruik in reclame-uitingen en van de vele Engelse woorden die tegenwoordig in het woordenboek van Van Dale vermeld staan. Hadden zij dat wel gedaan dan zou die uitkomst geheel anders zijn geweest, namelijk dat het Nederlands zeer bedreigd wordt door het Engels.

Stichting Taalverdediging waarschuwt tegen vergaande verengelsing van Amsterdam

In de eerste nieuwsbrief van dit jaar waarschuwt de Nederlandse Stichting Taalverdediging in het hoofdredactioneel commentaar voor de vergaande verengelsing van de hoofdstad van Nederland, die op het moment tot in alle haarvaten doordringt. De organisatie vraagt zich af hoelang het Nederlands nog wel de eerste taal is van Amsterdam met de ontwikkelingen die er gaande zijn en er zelfs in de gemeenteraad politieke partijen zetelen die het Engels als tweede officiële taal willen erkennen.

De organisatie signaleert in het bewuste commentaar dat er een aantal specifieke groepen zijn die deze volksvreemde taal als impliciet meedragen en vervolgens ook overbrengen op de rest van de inwoners van de stad. Het gaat om de expatters dus hoogopgeleide kenniswerkers, de EU-burgers te weten inwijkelingen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, universiteitsbezoekers dus studenten en lesgevers, Afrikanen te weten inwijkelingen uit voornamelijk Nigeria en Ghana en natuurlijk toeristen die het Engels gebruiken.

Men ziet dat veel Engelskundige inwoners van de stad hierop reageren door direct over te schakelen op de Engelse taal. Wanneer er in het gezelschap van een groep zich een Engelstalige ophoudt, heeft dit dan tot gevolg dat men direct op het Engels overschakelt. Taalverdediging stelt ook vast dat de lokale politiek weigert tegen de vergaande verengelsing stappen te ondernemen om zo de Nederlandse taal en haar gebruikers te beschermen.

Verzet is er zeker wel, zo laat Taalverdediging ons weten. Dit komt vanuit de bevolking zelf die dit proces met lede ogen aan ziet. Zo zijn er voorbeelden van Amsterdammers die in de binnenstad in hun eigen taal niet meer kunnen winkelen en eenzijdig in het Engels worden aangesproken. Er wordt het advies gegeven om toch vooral in het Nederlands gesprekken aan te knopen en niet zomaar over te schakelen naar het Engels. Ook bestaat er de wens dat men Engelse leenwoorden vervangt door goede Nederlandse woorden.