Tag Archives: philip claeys

Vlaams Belang vanuit Lampedusa: “Europa moet grenzen stellen!”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zit samen met Gerolf Annemans en voormalig Europees parlementslid Philip Claeys in Lampedusa. Geen toeristisch uitje, maar wel een reis met een politieke agenda. Met deze trip en vanop deze symbolische plaats, willen ze een halt toeroepen aan de massale instroom van illegale gelukszoekers via de Middellandse zee richting Europa.

Gerolf Annemans, Tom Van Grieken en Philip Claeys.

Gerolf Annemans, Tom Van Grieken en Philip Claeys.

Uit de cijfers van het Europees grensbewakingsagentschap Frontex blijkt dat er momenteel tot één miljoen mensen in Libië klaarstaan om te vertrekken naar Europa. De immigranten komen voor alle duidelijkheid niet alleen uit Syrië maar ook (en vooral) uit de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Hierdoor komen in heel Europa sociale voorzieningen onder druk te staan, terwijl de verzorgingsstaten nu reeds zuchten onder torenhoge werkloosheid, armoede en sociale achterstelling,” aldus de Vlaams-nationalistische partij.

In Australië, waar ook heel wat illegalen poogden asiel te vinden, trok men enkele jaren geleden wél aan de alarmbel: “Het Oceanische land bewees met zijn operatie ‘Sovereign Borders’ nochtans dat een kordaat grensbeleid werkt. Sinds de lancering van de Australische operatie eind 2013 kwamen er nauwelijks boten met asielzoekers aan en vielen er op zee geen mensenlevens meer te betreuren. Dit in schril contrast met Europa. Vorig jaar verloren niet minder dan 3000 mensen het leven op de Middellandse zee in hun poging om het beloofde land te bereiken.

Volgens het VB gaat het immers niet meer om ‘enkele’ vluchtelingen uit crisisgebieden: “Tussen West-Afrika en het Midden-Oosten wachten geen tienduizenden of zelfs honderdduizenden, maar miljoenen op een gunstige gelegenheid om naar onze contreien af te zakken. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in het gedrang te brengen.

l2

Van Grieken en Co zijn het grondig beu en lanceren daarom, om enerzijds menselijk leed te besparen en anderzijds om onze welvaart te redden, een tienpuntenplan:

Heroriëntering van de hulp

De gelden die momenteel besteed worden aan opvang, integratieprojecten en uitkeringen in de EU-lidstaten, kunnen beter gebruikt worden voor de opvang in veilige havens in de eigen regio. Met de  vele middelen die de EU nu in eigen lidstaten uitgeeft aan asielzoekers kunnen bovendien ter plaatse veel meer vluchtelingen worden geholpen; niet enkel degenen die in de mogelijkheid zijn om grote sommen geld te betalen aan gewetenloze mensensmokkelaars.

Opvang in eigen regio

Internationale verdragen (conventie van Genève) moeten herbekeken worden. Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra in de regio, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd – met Europese (financiële, materiële en logistieke) ondersteuning. Opvang in eigen regio leidt niet alleen tot een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen, het maakt ook de terugkeer naar eigen land – eens de problemen zijn opgelost – gemakkelijker.

Effectieve en efficiënte bewaking van de buitengrenzen

De lakse aanpak van de aanzwellende illegale immigratiegolf naar Europa heeft de indruk gewekt dat het lonend is de oversteek te wagen. In de praktijk werd Frontex gedegradeerd tot een soort veerdienst voor de illegale immigratie naar Europa, wat voor de georganiseerde mensensmokkel geweldige opportuniteiten en winsten heeft geschapen. De gevolgen zijn ernaar. Nog nooit zetten zoveel illegalen koers naar Europa en nog nooit was de dodentol zo hoog. De inzet van de Europese marineschepen mag niet langer dienen om de illegale immigratie te faciliteren, maar moet erop gericht zijn te beletten dat mensen aan hun gevaarlijke overtocht beginnen. Bovendien dient militair te worden ingegrepen in de strijd tegen de mensensmokkelaars, net zoals dat gebeurd is in de strijd tegen de piraterij voor de kusten van Somalië.

Herinvoering grenscontroles

Een efficiënte en effectieve beveiliging van de Europese buitengrenzen was destijds de voorwaarde voor het wegvallen van de binnengrenzen. Vandaag kan iedereen zien wat daarvan terecht gekomen is: terwijl het laatste onmiskenbaar gelukt is, is van het eerste niets in huis gekomen. Het is geen geheim dat landen zoals Griekenland en Italië reeds geruime tijd fungeren als doorreislanden voor de illegale immigratie naar Noord-Europa. Al even bekend is het feit dat de autoriteiten in betrokken landen bijzonder weinig moeite aan de dag leggen om ‘irreguliere immigranten’ van hun verdere reisplannen te doen afzien. Dat gebeurt niet, wel integendeel. Geconfronteerd met deze permanente rechtsbreuk is het de logica zelve dat het verdrag van Schengen voor betrokken landen (tijdelijk) buiten werking wordt gesteld en wordt overgegaan tot de herinvoering van gerichte grenscontroles om de illegale instroom vanuit Griekenland en Italië een halt toe te roepen.

Herziening samenwerking met derde landen

De EU moet kordater optreden tegen derde landen die weigeren mee te werken aan het indammen van de illegale immigratie en de strijd tegen de mensensmokkel. Het Vlaams Belang pleit ervoor om ontwikkelingshulp en andere samenwerkingsverbanden (zoals handelsovereenkomsten en andere verdragen) te koppelen aan de bereidheid van derde landen om afgewezen asielzoekers en illegalen terug te nemen; een voorstel dat in landen zoals Denemarken en Zwitserland beleid is. Omgekeerd moeten landen die meewerken worden beloond.

l3

Stopzetting van de toetredingsonderhandelingen met Turkije

Deze kordate(re) houding moet ook (en vooral) worden aangenomen tegen kandidaat EU-lidstaat Turkije. Turkije weigert niet alleen zijn grens met Griekenland afdoende te bewaken, maar versoepelde ook nog eens drastisch de visumverplichtingen voor verschillende landen uit het Midden-Oosten en Centraal-Azië, wat het natuurlijk nog aantrekkelijker maakt voor illegalen op doorreis naar het Beloofde Land. Hetzelfde geldt voor de Turkse weigering om illegale immigranten terug te nemen. Vorig jaar kwamen niet minder dan 50.000 illegale immigranten via Turkije Griekenland binnen, dubbel zoveel als het jaar voordien. De Turkse onwil om met Europa samen te werken in een vitale kwestie als de bescherming van zijn grenzen kan niet langer zonder gevolgen blijven. Het beste antwoord is zonder twijfel de stopzetting van de toetredingsonderhandelingen. Dergelijke onderhandelingen met een land dat op zulke manier de Europese belangen schaadt, zijn immers zinloos. Het minste wat moet gebeuren, is dat de Europese geldkraan voor Turkije wordt dichtgedraaid. Al vele jaren kan het land rekenen op Europese subsidies om zich voor te bereiden op zijn toetreding tot de EU (zo’n 900 miljoen euro per jaar). Gezien de Turkse onwil, is het niet meer dan logisch dat deze middelen voortaan worden besteed aan nuttiger doelen zoals de versterking van Frontex en de opvang van vluchtelingen in eigen regio.

Geen verdere liberalisering van de Europese visapolitiek

In plaats van  werk te maken van een betere beveiliging van de Europese buitengrenzen, koos de EU er de voorbije jaren voor de grenzen steeds verder open te zetten. Eind vorig jaar nog stelde de EU zelfs de afschaffing van de visumplicht voor Turkse staatsburgers in het vooruitzicht, wat zal leiden tot een extra aanzuigeffect. De aanhoudende versoepeling van de visapolitiek heeft de illegale immigratie gefaciliteerd in plaats van ze tegen te gaan, en moet dan ook worden stopgezet.

Illegaliteit niet belonen

Illegaal verblijf mag niet langer beloond worden met een verblijfsvergunning, zoals de voorbije jaren in verschillende landen – waaronder ‘uiteraard’ ook België – gebeurde. In plaats van het huidige gedoogbeleid tegenover illegale immigratie moet een actief opsporings- en uitzettingsbeleid gevoerd worden.

Effectief uitwijzingsbeleid en drastische uitbreiding van de capaciteit in de gesloten instellingen

De achilleshiel van elke geloofwaardige immigratie- en asielpolitiek is en blijft een effectief en efficiënt uitwijzingsbeleid. Daarvan is nog steeds geen sprake. Een en ander werd recentelijk door niemand minder dan staatssecretaris Theo Francken bevestigd toen hij erkende dat slechts tien procent van de illegalen effectief gerepatrieerd wordt. De gevolgen zijn ernaar: in dit land verblijven naar schatting meer dan 100.000 illegalen. Zolang een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd  door een effectieve repatriëring blijft zich via ‘radio trottoir’ het bericht verspreiden dat men in dit land – eens voet aan wal gezet – ook kan blijven. De aangekondigde 100 extra plaatsen in de gesloten instellingen zijn in dit verband slechts een druppel op een ondertussen oververhitte plaat. In plaats van te  besparen op het budget voor de gedwongen terugkeer, moeten de middelen drastisch worden opgetrokken.

Geen extra immigratiekanaal

Het Vlaams Belang verzet zich tegen een versoepeling van de regels voor ‘economische immigratie’ (als oplossing om de illegale immigratie een halt toe te roepen.) De bewering dat ‘economische immigratie’ de illegale zal verminderen, mist elke onderbouwing en wordt door de feiten tegengesproken: landen met een ‘actief immigratiebeleid’, zoals de VS, zijn niet van het euvel van de illegale immigratie verlost. De bewering dat de achterpoort van de illegale immigratie kan worden gesloten door de voordeur open te zetten, getuigt van een ongeziene wereldvreemdheid. De economische immigratie waarvan sprake zal gewoon een extra toegangspoort vormen, maar zal de andere immigratiekanalen geenszins ontlasten.

(INTERVIEW) Marine Le Pen: “Het Front National kan binnen de tien jaar aan de macht komen”

marine-le-pen-fond-bleuOoit werd het Franse Front National dood verklaard, maar kijk, het is helemaal terug.  De ene verkiezingsoverwinning volgt de andere toppeiling, en internationaal wordt gekeken naar de volgende Presidentsverkiezingen.  Daarin zal een belangrijke rol weggelegd zijn voor Marine Le Pen, geboren op 5 augustus 1968 in Neuilly-sur-Seine., één van de drie dochters van Jean-Marie Le Pen, die lange tijd voorzitter en boegbeeld van het Front National was. Ze studeerde rechten en was van 1992 tot 1998 advocate aan de balie van Parijs. Daarna werd ze hoofd van de juridische dienst van het Front National. Datzelfde jaar veroverde ze haar eerste politieke mandaat, in de regioraad van de Nord-Pas de Calais. In 2004 werd ze verkozen als lid van het Europees Parlement, waar ze vandaag nog steeds zetelt. Sinds 2011 is ze voorzitter van het Front National. Tijdens het congres van haar partij in Lyon, eind november, werd ze bij unanimiteit bevestigd in deze functie.  Philip Claeys sprak met haar.

U hebt de wind in de zeilen. Bij de Europese verkiezingen van mei jongstleden kwam het Front National als grootste partij uit de bus. Volgens opiniepeilingen bent u de populairste kandidaat voor de presidentsverkiezing van 2017. Gelooft u in uw kansen voor die verkiezing?

Zeer zeker. Als dat niet het geval was, zou ik iets anders doen. Als ik deelneem aan verkiezingen, dan is het om te winnen. Niet voor mezelf, maar voor de Fransen. Ik ben ervan overtuigd dat het Front National binnen de tien jaar aan de macht kan komen. Al meer dan dertig jaar blijft het UMPS-systeem (de feitelijke verstrengeling van de UMP van Sarkozy en de PS, red.) omwille van ideologische verblinding hetzelfde beleid voeren dat economisch en sociaal rampzalig blijkt. De Fransen hebben al die jaren de inefficiëntie en de gevaren van dat beleid aan den lijve moeten ondervinden. Zij willen vandaag hun lot opnieuw in eigen handen nemen, en dat kan door het Front National, de enige beweging die door en voor het volk wil regeren.

Stel dat u verkozen wordt als president van Frankrijk. Wat zou uw eerste maatregel zijn?

fn le pen 1mei2013Wie een grootmacht als Frankrijk wil besturen, moet over alle hefbomen kunnen beschikken om die macht uit te oefenen. Er komt wat mij betreft geen medebestuur of gedeelde soevereiniteit met supranationale instellingen die het Franse volk niet vertegenwoordigen en waarvan de belangen tegengesteld zijn aan de onze. Mocht ik verkozen worden als president, zou ik namens Frankrijk onderhandelingen aanknopen met Brussel over vier essentiële zaken. De afschaffing van ‘Schengen’, waardoor we onze territoriale soevereiniteit heroveren. De afschaffing van de heerschappij van het Europese recht over het nationale recht, waardoor we onze politieke soevereiniteit heroveren. De afschaffing van de eenheidsmunt, waardoor we onze monetaire soevereiniteit heroveren. Het invoeren van een economisch patriottisme en van een intelligent protectionisme, waardoor we onze economische soevereiniteit heroveren. Ofwel komt Brussel tegemoet aan onze eisen, ofwel nodig ik de Fransen uit om zich bij referendum uit te spreken over het uittreden uit de Europese Unie.

Ongeveer 60% van de arbeiders in Frankrijk hebben bij de Europese verkiezingen voor het Front National gestemd. Verbaast u dat?

Helemaal niet. Het is al jaren een constante. De arbeiders hebben de linkerzijde de rug toegekeerd sinds links hen verraden heeft door zich te bekeren tot het mondialisme en de economische doctrine die daarbij hoort, het ultraliberalisme. Van de besparingen van 1983 tot het besparingsbeleid van vandaag, over de privatiseringen van Lionel Jospin en de onderwerping aan het dogma van de euro… Wat we zien is dertig jaar verraad en misprijzen tegenover de arbeiders. Het aanvaarden door de socialisten, hand in hand met de UMP, van de EU-detacheringsrichtlijn was het orgelpunt van deze overschakeling op de almachtige commercie. Het oude links-rechts-schema heeft overigens volledig afgedaan.

Legt u dat eens uit?

front-nationalDe keuze die de Fransen vandaag hebben is niet meer die tussen de voorbijgestreefde concepten van links en rechts, maar die tussen de verdedigers van de natie en degenen die niet meer in Frankrijk geloven en zich vastklampen aan een supranationale en antidemocratische techno-structuur. We moeten af van het ultra-liberale extremisme en van het dogma dat de financiële markten hun wetten moeten stellen. We moeten terug naar het gezond verstand, naar wat het specifieke van de Franse economische identiteit uitmaakt: een evenwicht tussen economische vrijheid en de mogelijkheid voor de strategische staat om de spelregels te bepalen, om onze kleine en middelgrote ondernemingen – en dus ook onze werknemers – te beschermen tegen de wet van de jungle.

Wat bedoelt u met een strategische staat?

De staat betekent niets meer wanneer hij zijn volle soevereiniteit niet kan uitoefenen, wanneer hij bijvoorbeeld niet meer beschikt over de legitieme macht en de mogelijkheid om het handelsverkeer te regelen en te controleren. Het is de taak van de strategische staat om in te gaan tegen de wilde mondialisering en het daaraan verbonden dogma van de totale vrijhandel. Het is van vitaal belang dat de staat het recht heeft om een economische sector te beschermen wanneer die sector essentieel is voor zijn onafhankelijkheid, of een strategische nood lenigt. De UMPS heeft de staat beroofd van zijn actiemiddelen door stelselmatig grote delen van onze soevereiniteit naar Brussel over te hevelen. Er moet dus een tegenovergestelde beweging op gang worden gebracht. Op elk mogelijk vlak moet duidelijk gemaakt worden dat het nationaal recht en de soevereiniteit van het volk voorrang moeten krijgen op supranationale wetgeving en instellingen. Neem het recente voorbeeld van de verkoop van de luchthaven van Toulouse. Het versjacheren van dergelijke strategische activa aan buitenlandse investeerders is het tegenovergestelde van nationale onafhankelijkheid en van een economisch beleid op lange termijn. Dat is des te meer het geval in Toulouse, waar Airbus gevestigd is en waar dus nog meer waakzaamheid geboden is. De staat moet de luchthaven van Toulouse niet privatiseren, en moet ophouden met ons nationaal patrimonium in de uitverkoop te plaatsen, het logische gevolg van een besparingsbeleid zonder doel en zonder efficiëntie.

De Franse regering overweegt om de mogelijkheden tot zondagswerk uit te breiden. Wat vindt u daarvan?

Dat is een vorm van bedrog die geen enkele nieuwe job zal scheppen. Ik ben tegen die wet, die voortspruit uit de grillen van de Europese Unie en die de Fransen veroordeelt om zeven dagen op zeven ofwel consumenten, ofwel producenten te zijn. Eens temeer worden de belangen van de machtigen, van de grootwarenhuizen belangrijker geacht dan die van de kleinhandel en van de buurtwinkels, die juist zouden moeten beschermd worden. Als er toelatingen qua openingsuren worden toegekend, dan zou dat voor de kleine en middelgrote winkels moeten zijn.

In Béziers, waar een door het Front National gesteunde burgemeester aan de macht is, is een polemiek ontstaan na de klacht van een links gemeenteraadslid tegen het plaatsen van een kerstkribbe in het stadhuis. Ook de prefect van het departement is van oordeel dat die kerstkribbe strijdig is met de seculiere staat…

Marine Le Pen celebrates at a Front National rally after the presidential election first roundDeze polemiek had er nooit mogen geweest zijn. De Fransen zijn sterk gehecht aan het eerbiedigen van hun tradities, wat onlangs nog door een opiniepeiling bevestigd werd. Honderd jaar lang vormde het principe van de scheiding tussen kerk en staat geen enkel probleem, omdat het op een intelligente manier werd toegepast. Waarom moet dat nu plots veranderen? Een kerstkribbe is een uiting van cultuur, een uiting van traditie. Mensen die daar een probleem mee hebben, zullen de lijst met feestdagen moeten veranderen, omdat veel van die feestdagen godsdienstig van oorsprong zijn. Kerstkribbes zijn een symbool van onze seculaire tradities en cultuur, die sterk doordrongen zijn van de joods-christelijke waarden. Er mag geen sprake van zijn om daaraan te verzaken in naam van het cultuurrelativisme en onder druk van politiek-godsdienstige organisaties. Gaan we morgen de lijst met verlofdagen aanpassen omdat die geïnspireerd zijn door het katholicisme? Moeten we de kalender zelf niet veranderen, want zijn we tenslotte niet in het jaar 2015 na Jezus Christus?

Wat met het immigratieprobleem?

Ons land wordt geconfronteerd met een immigratievloedgolf die de bron vormt van sociaal-economische spanningen, maar ook spanningen voor onze veiligheid en onze identiteit. We moeten af van die naïviteit die aan de onverantwoordelijkheid grenst en die de mensen wil laten geloven dat we, in een land dat 6 miljoen werklozen en 9 miljoen armen telt, nog de middelen hebben om elk jaar honderdduizenden al dan niet legale vreemdelingen te verwelkomen. Wij willen de massa-immigratie die noch voor de landen van herkomst, noch voor de ontvangende landen een goede zaak is, stoppen. Daarom moeten we de nationale grenzen in ere herstellen en moeten we uit de Schengen-ruimte treden, aangezien die de migratiestromen alleen maar groter maakt. De naturalisatiewetgeving moet hervormd worden, en het ius soli moet worden afgeschaft. Een dergelijk beleid vereist onder meer dat er een einde wordt gemaakt aan de gezinsherenigingen en aan alle sociale impulsen voor de massa-immigratie, door het invoeren van het principe van de nationale voorkeur.

U staat onder vuur omwille van een lening die het Front National is aangegaan bij een Russische bank. Waarom ging u niet aankloppen bij een Franse bank?

Niet één enkele Franse bank heeft ons een lening willen toestaan. Dat is democratisch gezien een waar schandaal. De Franse banken ondersteunen de economie niet meer, en ze ondersteunen de democratie evenmin. Er moet worden opgemerkt dat de deuren gesloten blijven om een lening toe te staan aan het Front National, maar dat ze wel open gaan als het over de kolossale schulden van de UMP gaat. Wij moeten geld lenen om de zware financiële last van verkiezingscampagnes te kunnen dragen en om onze kiezers bij elke stembusgang te kunnen vertegenwoordigen.

Het levert u allemaal wel de beschuldiging op dat u afhankelijk bent van Rusland.

Dat is een groteske en ongegronde beschuldiging. Als partij hebben we tegenover die Russische privébank geen enkele andere verplichting dan het geleende bedrag terug te betalen, tegen een hoge rentevoet overigens. Het Front National kan door geen enkele buitenlandse regering gegijzeld worden en is immuun voor elke invloed. Het enige streven van mijn beweging is ons land opnieuw de machtspositie te geven die telt en weegt in de vaart der volkeren.

U bent er niet in geslaagd een fractie op te richten in het Europees Parlement. Wat nu?

Wij hebben er beter gezegd de voorkeur aan gegeven om tijdelijk af te zien van het vormen van een fractie, in plaats van ons te binden aan bewegingen waar we het niet mee eens zijn. Het gaat dus niet om een mislukking, maar gewoon om een tegenvaller. De onderhandelingen gaan door en ze zullen met succes bekroond worden, maar onze leidraad blijft het eerbiedigen van onze kiezers en van onze overtuiging. Het ontbreken van die fractie verhindert trouwens niet dat we de patriotten verdedigen en hun stem laten horen in het Europees Parlement. We coördineren onze werkzaamheden binnen het kader van de coördinatie ‘Europa van Naties en Vrijheden’. Ik had het genoegen om op ons congres in Lyon onze vrienden van de FPÖ, de PVV, het Vlaams Belang en de Lega Nord te verwelkomen. Het was voor mij trouwens de gelegenheid om kennis te maken met jullie nieuwe voorzitter Tom Van Grieken. Ik wens hem veel succes!

Opgetekend door Philip Claeys, eerder verschenen in ‘Vlaams Belang’.

philipclaeys marinelepen

 

Leugenpers in actie: ‘Termont beste burgemeester’? Flauwekul

daniel-termontEerder deze week werd met tromgeroffel door de rood-groene media bekendgemaakt dat de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) “verkozen” zou zijn als de op één na beste burgemeester van de wereld. Het leverde Termont uiteraard heel wat media-aandacht op, niet in het minst bij de VRT. Op Ter Zake bijvoorbeeld kreeg hij een kritiekloos open doekje.

Juicht, Belgen, juicht. Van de Noordpool tot de Zuidpool, van Los Angeles tot Vladivostok zijn de ogen gericht op Gent, en vooral op zijn burgemeester Daniël Termont. En desondanks is de chouchou van de Vlaamse media niet voor iedereen sant in eigen land.

overijseGisteren gaf De Standaard een sneer aan Vlaams Belang-ondervoorzitter Philip Claeys, die Termont zijn verkiezing tot tweede beste burgemeester “niet gunt”. Wat had die afgunstige, jaloerse, slechte Claeys immers op Twitter geschreven? Dat er een geurtje aan die hele zogenaamde verkiezing hangt, want dat er in Europa alleen linkse burgemeesters genomineerd waren. Claeys spreekt van een “typisch geval van linkse manipulatie, kritiekloos meegespeeld door de VRT en andere media.”

“Helaas pindakaas, Philip Claeys, schrijft De Standaard, uw stelling blijkt niet te kloppen: op de longlist stonden ook (centrum)rechtse en conservatieve burgemeesters zoals Boris Johnson van de Britse hoofdstad Londen, Markus Lewe van Münster (Duitsland), Siegfried Nagl, de burgemeester van het Oostenrijkse Graz die bellen op de bus verbood en Alain Juppé (UMP), oud-premier en tegenwoordig burgemeester van Bordeaux.”

Helaas pindakaas, De Standaard, want Claeys heeft wel degelijk een punt. De aanvankelijke ‘longlist’ werd herleid tot een ‘shortlist’, en in de shortlist voor Europa vinden we slechts 9 burgemeesters, die stuk voor stuk socialisten of links-liberalen zijn. Aantal ‘rechtse’ burgemeesters op de shotlist: nul komma nul.  De door De Standaard vermelde Juppé bijvoorbeeld, roept op om nu zondag voor de socialisten te stemmen in een tussentijdse verkiezing in Frankrijk, en haalt daarmee de woede van de rechtse UMP-kiezers op zijn nek.

De organisatie World Mayor geeft geen enkele uitleg over hoe de longlist uiteindelijk een shortlist wordt. Dat is iets waar de organisatie zelf over beslist. Er is geen echte stemming. Het is in elk geval merkwaardig dat er alleen linkse burgemeesters overblijven. In de oorspronkelijke longlist stond naast Termont, als enige andere Belg… Willy Demeyer, PS-burgemeester van Luik, maar die bleek uiteindelijk via een schriftelijke steunbetuiging voor Termont te rijden. Mooi, toch?

De website van World Mayor vermeldt een twintigtal ‘fellows’, maar verder krijg je geen enkele informatie over wie eigenlijk achter die organisatie staat. Wie financiert World Mayor? Ook dat is blijkbaar top secret. Die hele procedure is totaal ondoorzichtig, en je zou toch verwachten dat journalisten zouden willen weten hoe alles juist ineen zit, in plaats van kritiekloos te jubelen. Dit is echter Vlaanderen: als iemand een socialist toejuicht, vallen de rood-groene journalisten meteen in zwijm, zonder ook maar iets te controleren.

Laten we dus maar eerlijk zijn: die titel voor Termont als ‘beste burgemeester’ is gewoon flauwekul.  Net als 90% van wat de rood-groene leugenpers schrijft, trouwens.

Een Eurokritische stem op Villa Politica: Claeys (VB) en Le Pen (FN) voor de lens gehaald door Linda De Win

vplppcGisteren haalde Linda De Win voor Villa Politica zowel Marine Le Pen (FN) als Philip Claeys (VB) voor de lens. Uitzonderlijk mag dit wel genoemd worden, aangezien het telkens dezelfde Eurofielen zijn van overwegend linkse partijen die bij Linda uitgebreid hun zeg mogen doen vanuit het Europees Parlement.

Rode Linda kon echter niet om het feit heen dat rechtse partijen bezig zijn met een stevige frontvorming naar aanleiding van de Europese verkiezingen op 25 mei aanstaande. Niet minder dan acht minuten moest ze stevig beargumenteerde Eurokritiek doorstaan. Claeys en Le Pen hielden dan ook gemakkelijk stand tijdens dit barslechte vraaggesprek van Linda. En dan wijzen we nog niet op het erg slechte Frans dat deze VRT-dame hanteert.

We onthouden vooral dat Claeys de wisseling van (Europese) wacht (Gerolf Annemans die de lijst zal trekken) en een samenwerking met Eurokritische partijen weleens voor een positieve electorale verrassing zouden kunnen zorgen, niet in het minst voor het Vlaams Belang. Ook de weerlegging van Le Pen dat het geen extreem-rechtse partijen betreft, maar vaderlandslievende partijen was meer dan terecht. Giftige Linda probeerde dat nog te weerleggen door Claeys voor de voeten te schuiven dat hij niet vaderlandslievend was, doch wel separatistisch. Le Pen moest er eens mee lachen en op de webtsek van het Vlaams Belang werd Linda voor het klaslokaal gehaald: “We gaan het Linda nog één keer uitleggen. Het Vlaams Belang is een vaderlandslievende partij, maar België is ons vaderland niet. Ons vaderland is Vlaanderen. Simpel, toch?”

Marine Le Pen (FN) antwoord droog en terecht op de vraag of het FN nog even vuil is als de partij van haar vader destijds. Even later zal ze dit antwoord meer toelichten, aangezien Linda De Win stoïcijns doof bleef voor de sneer naar de werkelijke corrupten in onze maatschappij.

Marine Le Pen (FN) antwoordt droog en terecht op de vraag of het FN nog even vuil is als de partij van haar vader destijds. Even later zal ze dit antwoord meer toelichten, aangezien Linda De Win stoïcijns doof blijft voor de sneer van Le Pen naar de werkelijke fraudeurs in onze maatschappij. Diegene die al jaren de macht (en het geld) in handen hebben met andere woorden.

Bekijk hieronder zelf de twee fragmenten van Villa Politica. Het eerste deel is met Marine Le Pen, het deel dat daarop aansluit is dat met Philip Claeys.

Deel één.

Deel twee.

PS-regering benadeelt Vlamingen opnieuw

parti-socialiste-roosZonder dat u als brave Vlaminge er iets van zal vernemen in de reguliere media, probeert de regering op aansturen van de PS de Vlamingen een lelijke hak te zetten. Joëlle Milquet liet namelijk weten dat de Vlamingen een zetel moeten afstaan in het Europese parlement.

De aanleiding is een goedgekeurd voorstel van Europa om een aantal zetels te schrappen. Eén ‘Belgische’ zetel moet weg. Hoe minder zetels hoe beter zeggen we dan, maar de logica bij het schrappen van een Vlaamse zetel is ver te zoeken.

Europees parlementslid Philip Claeys (Vlaams Belang): “Bij de vorige Europese verkiezingen van 2009 was de verdeling van de zetels met 13 Vlaamse, 8 Waalse en 1 Duitstalige al stevig in het nadeel van de Vlamingen: voor een Vlaamse zetel waren 313000 stemmen nodig, voor een Waalse maar 307000 en voor de Duitstalige zelfs amper 38000.  Met de ingreep van de PS-regering zouden voor een Vlaamse zetel liefst 339662 stemmen nodig zijn, dat is 30.000 meer dan voor een Waalse en zelfs 300.000 meer dan voor de Duitstalige.”

Claeys verwerpt dan ook de voorgestelde schrapping van de Vlaamse zetel: “Een PS-regering zonder meerderheid in Vlaanderen heeft niet de autoriteit om dat te doen”, zo zegt hij. “En vermits de Duitstaligen zonder reden een belangenconflict inriepen tegen de splitsing van BHV, waarmee zij niets te maken hadden, mag ook hun zetel gerust mee ter discussie komen.”

En gelijk heeft hij!

EU geeft geld voor Turkse moskeeën op bezet Noord-Cyprus

moskeeturkDe EU gaat Europees belastinggeld geven voor moskeeën van de Turken die Noord-Cyprus bezetten. Dat heeft Europees parlementslid Philip Claeys (VB) zopas ontdekt. In 1974 bestormde het Turkse leger Cyprus en bezette het hele noorden. De Grieken in het noorden werden op de vlucht gejaagd, vele duizenden vermoord. Honderden Grieks-orthodoxe kerken en kloosters werden door de Turken in het noorden vernield, platgebrand, leeggeplunderd en sindsdien verwaarloosd.

Meer informatie

[FOTOVERSLAG] VB-Colloquium ‘Pro Europa, tegen deze EU’

In zaal ‘De Schelp’ onder het Vlaams parlement woonden 350 Vlamingen en buitenlandse gasten vandaag het Vlaams Belang-colloquium ‘pro Europa, tegen deze EU’ bij.  Eerstdaags komen we terug op de interessante voordrachten van Philip Claeys, Thierry Baudet (die later op de dag ook bij N-VA langsliep), Sam Van Rooy, diverse jongerensprekers en Gerolf Annemans.  Maar hier zijn ze nu al: de foto’s! Meer informatie

« Oudere berichten