Toespraak van manager Mark Rutte in het Europees Parlement

Afgelopen woensdag sprak de Nederlandse minister-president Mark Rutte in het Europees Parlement te Straatsburg, dat was als onderdeel van een reeks aan redevoeringen van de leiders uit de afzonderlijke lidstaten. Die op deze wijze met de Europese parlementsleden kunnen spreken en aan hen een visie kunnen voorleggen. De titel van Rutte zijn voordacht was; een afspraak is een afspraak; een unie van regels in een weerbarstige wereld. Het verhaal bevatte echter geen toekomstvisie van een staatsman, maar zoals we van Rutte gewend zijn enkel punten waarop we moeten letten, iets dat eigen is aan de handel en wandel van een manager.

Wat op viel is dat Rutte een aantal zaken noemde waarop volgens hem de Europese Unie zich zou moeten richten. De euro, migratie, controle buitengrenzen, de collectieve veiligheid en het klimaat. Hierbij zouden volgens de Nederlandse MP alle lidstaten groot belang hebben en dit zou dan ook goed vanuit een Europese Unie kunnen worden geregeld. Geen oproep aldus voor het verlaten van de natiestaat, maar verder gaan met samenwerken op specifieke onderwerpen.

Dat dit goed kan binnen het verband van de Eurpese Unie, zou volgens Rutte zichtbaar zijn geworden bij de migratiecrisis van 2016, toen volgens hem in samenwerking tussen lidstaten dit goed is opgelost. De EU zou daarbij de grenzen hebben beschermd en een grote rol hebben gespeeld in de ‘oplossing’. Helaas voor hem waren het juist individuele lidstaten als Hongarije en Oostenrijk die hiervoor hebben gezorgd en dit met behoorlijke tegendruk vanuit de Europese Unie.

Het meest opvallende gedeelte in zijn toespraak zijn de aanvallen gericht tegen Rusland. Het land wordt door Rutte van alles aangewreven, zoals verantwoordelijkheid voor het neerhalen van de Malaysia Airlines Flight 17 in 2014, een negatieve rol in Syrië en het zich ‘distantiëren’ van de westerse landen. Dit heeft er ongetwijfeld mee van doen dat ook Rutte een Atlantische geloofsfanaticus is en dan ook ‘zo dicht mogelijk wil blijven samenwerken met de V.S.A.’.

Als kern van het verhaal blijven vooral Ruttes liberale wortels overeind, met zijn nadruk op de vrije markt. Ontluisterend blijft het ontbreken van een gedegen politieke visie, als het over pak ‘em beet vraagstukken aangaande demografie en het financieel systeem gaat. Hoewel het natuurlijk zo is dat een manager over dergelijke zaken helemaal niet gaat.

Samenstellers Nederlandse regering schuivende met ministeries, discussie over zorg en arbeid

De stoelendans over de baantjes tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komt stilletjes op gang. Het is het sluitstuk voor de nieuwe regering Rutte 3. Er wordt zelfs gesproken van een nieuw ministerie Landbouw en Voedsel, specifiek om zich meer bezig te houden met het lot van de boeren en tuinders. Over de stijgende zorgkosten en de moeizame onderhandelingen over de arbeidersmarkt wordt nog druk gesproken. Evenwel vermoedt iedereen dat begin oktober een nieuwe regering aantreedt en zou bestaan uit 16 ministers, 3 meer dan in de huidige regering.

Met enige waarschijnlijkheid komt er een nieuwe minister van Landbouw en Voedsel, met een budget maar zonder departement. Het is een wens van met name het CDA om zo de land- en tuinbouwsector beter te kunnen ondersteunen. Ook moet een dergelijke minister een ambassadeur zijn voor de land- en tuinbouw in het buitenland. De sector staat onder druk met name vanwege de EU-sancties tegen Rusland, dat altijd een goede klant van Nederland was.

Andere ministersposten waar bij de onderhandelingen serieus over wordt gesproken zijn een minister van Klimaatzaken en Milieu en een minister voor Immigratie en Integratie. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie staat juist ter discussie omdat het groot zou zijn geworden sinds politie, vreemdelingenzaken, crisisbestrijding en de brandweer erbij kwamen onder Rutte. D66 wil het ministerie opsplitsen en op twee pijlers te laten leunen. Eén van veiligheid en één van justitie.

Het onderwerp waarover het meeste discussie is betreft de zorg en de kosten hiervan. Het eigen risico gaat weer omhoog onder de nieuwe regering. Het verplichte eigen risico van 385 euro per jaar in de zorg zal 400 euro bereiken. Tijdens de verkiezingscampagne was verlaging van het eigen risico een belangrijk punt, omdat de hoge zorgkosten voor veel Nederlanders een probleem zijn. De partijen hopen dat die stijging toch kan worden afgestopt, door afspraken met de zorgwereld over kostenbesparingen.

Men zit nog wel in de maag met een ontbrekend arbeidsmarktplan. De vakbonden zijn er niet uitgekomen met de werkgevers tijdens het overleg over hervormingen in de arbeidsmarkt. Ze werden het, na ruim een jaar overleggen, niet eens over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het ontslagrecht. De kritiek is dat hoewel de economie goed draait werknemers daar niet mee van profiteren. De onderhandelaars hebben aangeven met alle partijen toch wederom om tafel te gaan zitten en dat zelf met een arbeidsmarktplan te komen.

Onderhandelingen voor Nederlandse regering op dag 123 aangekomen

Aan het einde van deze werkweek werd er niets naar buiten gebracht over de vorderingen voor het samenstellen van een nieuwe Nederlandse regering. Men liet enkel weten dat vanaf maandag de onderhandelaars verder praten in een ander gebouw, namelijk het Johan de Witthuis op loopafstand van het Tweede Kamergebouw op het Binnenhof, waar tot op heden de meeste gesprekken plaatsvonden. De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie lijken onder toezicht van informateur Gerrit Zalm nog niet op onoverkomelijke problemen te zijn gestuit, men overlegt over de belangrijke onderwerpen en is onderweg naar een meerderheidskabinet.

Informateur Zalm ging op woensdag 28 juni voor het eerst in gesprek met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Inmiddels zijn stilaan de eerste plannen voorzichtig op papier gekomen, die gaan dan naar het Centraal Planbureau voor doorrekening en een inschatting van de koopkrachteffecten. Gerrit Zalm heeft na zijn aantreden specialisten van de vier onderhandelende partijen in verschillende groepen onderverdeeld aan het werk gezet en die zijn nog altijd druk met elkaar aan het onderhandelen.

Zo is er een groep die zich buigt over de zorgthema’s en een groep voor de financieel-economische onderwerpen. Dan zijn er nog de medisch-ethische onderwerpen, klimaat, immigratie, waarover allemaal nog onenigheden zijn. Op sociaal-economisch gebied wordt nog altijd gewacht op reacties van de werknemers- en werkgeversorganisaties, als het bijvoorbeeld gaat over de hervormingen op de arbeidsmarkt.

Een heet hangijzer is de immigratieparagraaf. De ChristenUnie zou in deze flexibeler zijn dan GroenLinks. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de wens van D66 en ChristenUnie voor nog een kinderpardon voor immigranten. VVD en CDA waren hier altijd fel op tegen vanwege de aanzuigende werking. Dat argument valt echter weg als de ChristenUnie wil instemmen met de vluchtelingenafspraken, waarbij asielprocedures buiten de EU worden verplaatst.

Er is onder de meeste partijen veel optimisme dat deze regeringssamenstelling gaat slagen en men zal blij zijn als er überhaupt een meerderheidskabinet komt. De onderhandelingen zijn volgens meerdere bronnen al verder gevorderd dan ooit het geval was met GroenLinks. Het ‘complete verhaal’ is echter volgende week nog niet af. Dat moet na de vakantie gebeuren, vanaf komende vrijdag gaan de onderhandelaars twee weken op vakantie.

Nederland stevent af op een regering van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Deze vrijdag leerden we dat informateur Herman Tjeenk Willink grote stappen voorruit heeft gezet met fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie). Er is inmiddels vastgesteld dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn en dat er aldus over het samenstellen van een regering en bijhorend akkoord kan worden gesproken. In een eerdere gesprekken tussen D’66 en de CU leken de verschillen met name op ethisch vlak niet te overbruggen, maar die hindernis is nu wel genomen. Deze samenstelling sluit aan bij de wensen van Tjeenk Willink om een stabiel meerderheidskabinet te vormen, wat de grote vraagstukken aan kan pakken.

De door de informateur geduide stand van zaken werd ook door VVD-leider Mark Rutte bevestigd. Zijn partij gaat samen met de CDA, D66 en de CU onderhandelen over de vorming van een kabinet. Rutte zei er vertrouwen in te hebben dat het met deze vier gaat lukken. “We hebben vastgesteld dat we uitzien naar de gesprekken.” Hij verwacht dat het samenstellen woensdag kan beginnen.

De afgelopen weken is er met alle blokkades en aarzelingen tussen de bewuste partijen al behoorlijk wat inhoudelijk voorwerk gedaan. Zodat te verwachten valt dat de gesprekken ook met een regeerakkoord kunnen worden afgerond. Tjeenk Willink heeft het hele proces begeleid en is met het zoeken doorgegaan tot ook echt duidelijk was (en op schrift) dat er geen alternatief meer was voor de combinatie die vanaf volgende week officieel gaat onderhandelen.

De problemen waarvoor een nieuwe regering zich ziet gesteld, zijn van een dergelijke omvang dat partijen die massaal roepen een meerderheidskabinet te willen, daar in de praktijk ook gevolg aan moeten geven. De informateur heeft de partijen doen inzien dat angst voor regeren en voor de effecten van regeren op bijvoorbeeld de uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar een verkeerde raadgever is. Tjeenk Willink vindt daarbij dat partijen een visie moeten ontwikkelen voor een periode langer dan de komende kabinetsperiode alleen.

Hiermee komen de onderhandelingen, honderd dagen na de verkiezingen, in een nieuwe fase en is de rol van Tjeenk Willink voorlopig uitgespeeld. De informateur wil zijn verslag, dat hij voor de start van de onderhandelingen af moet hebben, dinsdag naar de Tweede Kamer sturen. De Kamer kan er dan woensdag een debat over houden. Of Tjeenk Willink de nieuwe onderhandelingen ook zal leiden, daarover is nog niets bekend gemaakt.

#Verkiezingen2017: Het debat van Rutte tegen Wilders

In veel peilingen gedurende de weken richting de verkiezingsdag staat de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders nek aan nek aan kop met de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) van Mark Rutte. Om diverse redenen waren eerdere debatten niet doorgegaan en het was aldus wachten op de eerste botsing tussen beide politici. Dat was gisteren het geval bij een één op één debat van het programma 1vandaag op de Nederlandse publieke omroep. De vonken vlogen eraf. Morgen is de verkiezingsdag.

De bewuste uitzending werd door de programmaleiding tot een spektakel omgetoverd, met een voor- en nabeschouwing, peilingen en een goed gevulde zaal met publiek. Ongeveer 30 minuten gingen beide politici met elkaar in debat over een drietal onderwerpen, te weten economie, zorg en immigratie. Men leidde het debat in met een korte uitwisseling over de recent diplomatieke ruzie tussen Nederland en Turkije.

Nederland kwam met Turkije in botsing omdat het land hier verkiezingsbijeenkomsten wilde organiseren. Volgens Wilders zijn zeer veel Turken in Nederland enkel op dat land gericht en hij noemde dit een ‘vijfde colonne’. Rutte verklaarde zijn handelswijze met het uitwijzen van de Minister van Gezinszaken en zet er nu op in om de gespannen relatie te de-escaleren. Wilders vond dat Erdogan inmiddels al zover is gegaan met dreigementen en ziet graag dat Nederland ook Turkse ambassadeurs gaat uitzetten.

Het eerste onderwerp van het debat betrof of het economisch herstel te danken is aan dit kabinet. Wilders wees erop dat belastingen zijn verhoogd, het eigen risico voor de zorgverzekeringen hoger is en dat er banen zijn verdwenen en dus mensen helemaal niets merken van een herstel. Rutte wees op de hernieuwde banengroei en stak het verhaal af dat er een economische crisis was en dat men niet anders kon dan zware bezuinigingen doorvoeren om het land er weer bovenop te helpen.

Over de bezuinigingen in de zorg en of daar de ouderen en de langdurig zieken de dupe van zijn. Volgens Rutte niet, er zou enkel zijn bezuinigd op de huishoudelijk zorg om zo de rest te ontzien. Wilders wees daarentegen op de talloze sluitingen van de verzorgingstehuizen en de vele ontslagen daarop volgend, waarmee de werkdruk voor zorgpersoneel nog zwaarder is geworden. Hij vergelijk deze kwestie met de goede situatie van gevangenen, die beter af lijken te zijn dan onze ouderen.

Wordt door Nederlandse identiteit door de massale immigratie bedreigd, was het laatste onderwerp van discussie. Volgens Wilders wordt er door de Europese Unie werk van gemaakt om massaal mensen over de Middellandse Zee naar Europa te pendelen. Rutte denkt door in landen als Mali en Afghanistan veiligheid te brengen deze stroom tegen te gaan. Hij viel Wilders aan op zijn uitspraak om de Koran te verbieden, Wilders pareerde dit door te wijzen op de voortschrijdende islamisering van Nederland.

Rutte liegt! Turkse minister was wél welkom, maar als het even kon “na de verkiezingen”

Rellen met Turken in Nederland omdat ‘hun’ minister niet welkom was én bovendien niet mocht landen met zijn vliegmachien. Eerste minister Rutte die zich profileert als ‘sterke’ leider die dit allemaal durft. Mispoes! Totale manipulatie van de Nederlanders (en uiteindelijk de ganse wereld). De minister zou immers wel welkom zijn, echter pas nà de verkiezingen aanstaande woensdag!

re.jpg

Een echte huichelaar!” zo noemt De Dagelijkse Standaard, een Nederlandse online krant de Nederlandse eerste minister, na het vernemen van de bevestiging dat Rutte de Nederlanders heeft voorgelogen: “Nederlanders kunnen wel ophouden quasi-trots te zijn op Rutte omdat hij eindelijk een ‘rechte rug’ getoond heeft en ‘de lange arm van Ankara beperkt heeft.’ Rutte speelde een politiek spel. Cavusoglu werd verteld dat hij welkom was na 15 maart. Dat was voor Nederland geen enkel probleem geweest. Het enige wat Rutte wilde voorkomen is dat honderden of zelfs duizenden Turken met Turkse vlaggen stonden te zwaaien vóór 15 maart. Daarna mocht het wat hem betreft wél.

De geruchten over dit vuil spel sijpelden gisteren al binnen via Bild, een Duitse krant. Even later bevestigde de bewuste Turkse minister zélf het verhaal van Bild: “Nederlandse politici begonnen me te vertellen, “Mr. Minister, als je nu komt, zal het Wilders’ stemmen verhogen. Alsjeblieft, kom na de verkiezingen.” Is dit mijn probleem? Als je het mij op een normale manier had gevraagd, zou ik graag geholpen hebben, maar als je eerst in de media roept ‘Nee hij mag niet komen,’ dan werk ik daar natuurlijk niet aan mee.”

Mooi is dat! De Nederlandse bevolking wordt door deze farce van Rutte immers in gevaar gebracht in Nederland én in Turkije. Het reisadvies richting Turkije is immers aangepast omdat men vreest dat Nederlanders wel een kletsen kunnen krijgen tijdens het souvenirs kopen in pakweg Ankara. Leuk voor onze Noorderburen! En de schuldige van dit alles is dus niet de bronstige Erdogan-aanhang, maar wel de Nederlandse eerste minister himself!

Begrijp ons nu niet verkeerd, we nemen de bezoeken van de Turkse afgezanten aan de West-Europese landen nog steeds zwaar op de korrel. “Turkse oproerkraaiers zijn hier niet welkom,” zou de boodschap moeten blijven. Zelfs een progressieve opinieschrijver als Lex Molenaar van de Gazet Van Antwerpen is die mening toegedaan end at wil al heel wat zeggen. Maar het is en blijft in Nederland net hetzelfde als in Vlaanderen: veel stoere praat, maar als het erop aankomt zijn de Turkse leiders meer dan welkom! Al kwam het in dit geval “even slecht uit…

Deel dit artikel zoveel mogelijk! Nederlanders moeten dit weten, woensdag hebben ze immers de kans om Rutte voor eens en altijd af te straffen!

#Verkiezingen2017: Baudet in de val en een gladde Rutte

Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid schuift nauwelijks bij televisieprogramma’s van de Nederlandse media aan en voor wie dat niet helemaal begreep, weet dat wel na het zien van een avonduitzending van het populaire programma Pauw en Jinek. Thierry Baudet van Forum Voor Democratie (FVD) werd in een vooropgezette omlijsting zeer onheus aangevallen en mocht zich nauwelijks verdedigen. VVD-lijsttrekker Mark Rutte praatte elders op avond weer van alles recht en weet zich nog altijd stevig staande te houden. Nog 4 dagen tot aan de verkiezingsdag.

Voor wie het voor de televisie kon bekijken was het bijna een surreële ervaring. Nadat vele lijsttrekkers met onzinnige of hele simpele vragen werden benaderd, kreeg de lijsttrekker van het FVD een volledig andere behandeling. Geknipte fragmenten uit toespraken waarover hij zich moest verantwoorden, werd hij meerdere malen onderbroken tijdens zijn verhaal en er was een zeer vijandige omgeving bijeengebracht.

De drie aanwezig journalisten en een cabaretier namen de FVD-politicus gezamenlijk onder vuur en de politicus moest zich vooral verantwoorden. Onder het uitgenodigde publiek had men nog eens drie linkse figuren naar voren getoverd – geniepig opgevoerd als gewone burgers – die met beledigingen en emotionele verklaringen strooiden. Het zorgde alvast op de sociale media voor reacties van onbegrip.

VVD-lijsttrekker Mark Rutte komt voorlopig nog wel overal weg met het verhaal dat we als land tijdens zijn regeerperiode in een economische crisis verkeerden en dat hij hiervoor een hoop zware maatregelen heeft moeten nemen om het land erbovenop te helpen. Vanuit deze invalshoek en met dat verhaal wil de politicus dan ook hernieuwde steun van de kiezers om verder te gaan met de koers die onder zijn bewind is ingezet.

Iedereen lijkt mee te lopen met dit verhaal en er wordt dan ook vooral gesproken over de inhoudelijk keuzes die gemaakt zijn en die men in de toekomst wil gaan maken. Denk aan de nieuwe Wet Zorg en Zekerheid en de ontslagregels of Defensie waar geld bij zou moeten. Aan het belabberde onderzoek naar het neergeschoten MH17-toestel wil blijkbaar niemand zich branden en de oorzaken van noch de economische crisis, noch de immigrantenstroom komen aan bod.