Tag Archives: Lampedusa

Vlaams Belang vanuit Lampedusa: “Europa moet grenzen stellen!”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zit samen met Gerolf Annemans en voormalig Europees parlementslid Philip Claeys in Lampedusa. Geen toeristisch uitje, maar wel een reis met een politieke agenda. Met deze trip en vanop deze symbolische plaats, willen ze een halt toeroepen aan de massale instroom van illegale gelukszoekers via de Middellandse zee richting Europa.

Gerolf Annemans, Tom Van Grieken en Philip Claeys.

Gerolf Annemans, Tom Van Grieken en Philip Claeys.

Uit de cijfers van het Europees grensbewakingsagentschap Frontex blijkt dat er momenteel tot één miljoen mensen in Libië klaarstaan om te vertrekken naar Europa. De immigranten komen voor alle duidelijkheid niet alleen uit Syrië maar ook (en vooral) uit de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Hierdoor komen in heel Europa sociale voorzieningen onder druk te staan, terwijl de verzorgingsstaten nu reeds zuchten onder torenhoge werkloosheid, armoede en sociale achterstelling,” aldus de Vlaams-nationalistische partij.

In Australië, waar ook heel wat illegalen poogden asiel te vinden, trok men enkele jaren geleden wél aan de alarmbel: “Het Oceanische land bewees met zijn operatie ‘Sovereign Borders’ nochtans dat een kordaat grensbeleid werkt. Sinds de lancering van de Australische operatie eind 2013 kwamen er nauwelijks boten met asielzoekers aan en vielen er op zee geen mensenlevens meer te betreuren. Dit in schril contrast met Europa. Vorig jaar verloren niet minder dan 3000 mensen het leven op de Middellandse zee in hun poging om het beloofde land te bereiken.

Volgens het VB gaat het immers niet meer om ‘enkele’ vluchtelingen uit crisisgebieden: “Tussen West-Afrika en het Midden-Oosten wachten geen tienduizenden of zelfs honderdduizenden, maar miljoenen op een gunstige gelegenheid om naar onze contreien af te zakken. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in het gedrang te brengen.

l2

Van Grieken en Co zijn het grondig beu en lanceren daarom, om enerzijds menselijk leed te besparen en anderzijds om onze welvaart te redden, een tienpuntenplan:

Heroriëntering van de hulp

De gelden die momenteel besteed worden aan opvang, integratieprojecten en uitkeringen in de EU-lidstaten, kunnen beter gebruikt worden voor de opvang in veilige havens in de eigen regio. Met de  vele middelen die de EU nu in eigen lidstaten uitgeeft aan asielzoekers kunnen bovendien ter plaatse veel meer vluchtelingen worden geholpen; niet enkel degenen die in de mogelijkheid zijn om grote sommen geld te betalen aan gewetenloze mensensmokkelaars.

Opvang in eigen regio

Internationale verdragen (conventie van Genève) moeten herbekeken worden. Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra in de regio, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd – met Europese (financiële, materiële en logistieke) ondersteuning. Opvang in eigen regio leidt niet alleen tot een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen, het maakt ook de terugkeer naar eigen land – eens de problemen zijn opgelost – gemakkelijker.

Effectieve en efficiënte bewaking van de buitengrenzen

De lakse aanpak van de aanzwellende illegale immigratiegolf naar Europa heeft de indruk gewekt dat het lonend is de oversteek te wagen. In de praktijk werd Frontex gedegradeerd tot een soort veerdienst voor de illegale immigratie naar Europa, wat voor de georganiseerde mensensmokkel geweldige opportuniteiten en winsten heeft geschapen. De gevolgen zijn ernaar. Nog nooit zetten zoveel illegalen koers naar Europa en nog nooit was de dodentol zo hoog. De inzet van de Europese marineschepen mag niet langer dienen om de illegale immigratie te faciliteren, maar moet erop gericht zijn te beletten dat mensen aan hun gevaarlijke overtocht beginnen. Bovendien dient militair te worden ingegrepen in de strijd tegen de mensensmokkelaars, net zoals dat gebeurd is in de strijd tegen de piraterij voor de kusten van Somalië.

Herinvoering grenscontroles

Een efficiënte en effectieve beveiliging van de Europese buitengrenzen was destijds de voorwaarde voor het wegvallen van de binnengrenzen. Vandaag kan iedereen zien wat daarvan terecht gekomen is: terwijl het laatste onmiskenbaar gelukt is, is van het eerste niets in huis gekomen. Het is geen geheim dat landen zoals Griekenland en Italië reeds geruime tijd fungeren als doorreislanden voor de illegale immigratie naar Noord-Europa. Al even bekend is het feit dat de autoriteiten in betrokken landen bijzonder weinig moeite aan de dag leggen om ‘irreguliere immigranten’ van hun verdere reisplannen te doen afzien. Dat gebeurt niet, wel integendeel. Geconfronteerd met deze permanente rechtsbreuk is het de logica zelve dat het verdrag van Schengen voor betrokken landen (tijdelijk) buiten werking wordt gesteld en wordt overgegaan tot de herinvoering van gerichte grenscontroles om de illegale instroom vanuit Griekenland en Italië een halt toe te roepen.

Herziening samenwerking met derde landen

De EU moet kordater optreden tegen derde landen die weigeren mee te werken aan het indammen van de illegale immigratie en de strijd tegen de mensensmokkel. Het Vlaams Belang pleit ervoor om ontwikkelingshulp en andere samenwerkingsverbanden (zoals handelsovereenkomsten en andere verdragen) te koppelen aan de bereidheid van derde landen om afgewezen asielzoekers en illegalen terug te nemen; een voorstel dat in landen zoals Denemarken en Zwitserland beleid is. Omgekeerd moeten landen die meewerken worden beloond.

l3

Stopzetting van de toetredingsonderhandelingen met Turkije

Deze kordate(re) houding moet ook (en vooral) worden aangenomen tegen kandidaat EU-lidstaat Turkije. Turkije weigert niet alleen zijn grens met Griekenland afdoende te bewaken, maar versoepelde ook nog eens drastisch de visumverplichtingen voor verschillende landen uit het Midden-Oosten en Centraal-Azië, wat het natuurlijk nog aantrekkelijker maakt voor illegalen op doorreis naar het Beloofde Land. Hetzelfde geldt voor de Turkse weigering om illegale immigranten terug te nemen. Vorig jaar kwamen niet minder dan 50.000 illegale immigranten via Turkije Griekenland binnen, dubbel zoveel als het jaar voordien. De Turkse onwil om met Europa samen te werken in een vitale kwestie als de bescherming van zijn grenzen kan niet langer zonder gevolgen blijven. Het beste antwoord is zonder twijfel de stopzetting van de toetredingsonderhandelingen. Dergelijke onderhandelingen met een land dat op zulke manier de Europese belangen schaadt, zijn immers zinloos. Het minste wat moet gebeuren, is dat de Europese geldkraan voor Turkije wordt dichtgedraaid. Al vele jaren kan het land rekenen op Europese subsidies om zich voor te bereiden op zijn toetreding tot de EU (zo’n 900 miljoen euro per jaar). Gezien de Turkse onwil, is het niet meer dan logisch dat deze middelen voortaan worden besteed aan nuttiger doelen zoals de versterking van Frontex en de opvang van vluchtelingen in eigen regio.

Geen verdere liberalisering van de Europese visapolitiek

In plaats van  werk te maken van een betere beveiliging van de Europese buitengrenzen, koos de EU er de voorbije jaren voor de grenzen steeds verder open te zetten. Eind vorig jaar nog stelde de EU zelfs de afschaffing van de visumplicht voor Turkse staatsburgers in het vooruitzicht, wat zal leiden tot een extra aanzuigeffect. De aanhoudende versoepeling van de visapolitiek heeft de illegale immigratie gefaciliteerd in plaats van ze tegen te gaan, en moet dan ook worden stopgezet.

Illegaliteit niet belonen

Illegaal verblijf mag niet langer beloond worden met een verblijfsvergunning, zoals de voorbije jaren in verschillende landen – waaronder ‘uiteraard’ ook België – gebeurde. In plaats van het huidige gedoogbeleid tegenover illegale immigratie moet een actief opsporings- en uitzettingsbeleid gevoerd worden.

Effectief uitwijzingsbeleid en drastische uitbreiding van de capaciteit in de gesloten instellingen

De achilleshiel van elke geloofwaardige immigratie- en asielpolitiek is en blijft een effectief en efficiënt uitwijzingsbeleid. Daarvan is nog steeds geen sprake. Een en ander werd recentelijk door niemand minder dan staatssecretaris Theo Francken bevestigd toen hij erkende dat slechts tien procent van de illegalen effectief gerepatrieerd wordt. De gevolgen zijn ernaar: in dit land verblijven naar schatting meer dan 100.000 illegalen. Zolang een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd  door een effectieve repatriëring blijft zich via ‘radio trottoir’ het bericht verspreiden dat men in dit land – eens voet aan wal gezet – ook kan blijven. De aangekondigde 100 extra plaatsen in de gesloten instellingen zijn in dit verband slechts een druppel op een ondertussen oververhitte plaat. In plaats van te  besparen op het budget voor de gedwongen terugkeer, moeten de middelen drastisch worden opgetrokken.

Geen extra immigratiekanaal

Het Vlaams Belang verzet zich tegen een versoepeling van de regels voor ‘economische immigratie’ (als oplossing om de illegale immigratie een halt toe te roepen.) De bewering dat ‘economische immigratie’ de illegale zal verminderen, mist elke onderbouwing en wordt door de feiten tegengesproken: landen met een ‘actief immigratiebeleid’, zoals de VS, zijn niet van het euvel van de illegale immigratie verlost. De bewering dat de achterpoort van de illegale immigratie kan worden gesloten door de voordeur open te zetten, getuigt van een ongeziene wereldvreemdheid. De economische immigratie waarvan sprake zal gewoon een extra toegangspoort vormen, maar zal de andere immigratiekanalen geenszins ontlasten.

Meerderheid Nederlanders: Sluit Europese buitengrenzen!

asielmiddUit een recente peiling van het onderzoeksbureau peil.nl is naar voren gekomen dat een meerderheid van de Nederlanders wil dat de Europese buitengrenzen worden afgesloten van immigratie. De peiling is afgenomen in reactie op een voorstel van de VVD om de buitengrenzen van Europa af te sluiten voor asielzoekers. De partij kwam hiermee als gevolg van de massale instroom van ‘asielzoekers’ in Nederland, maar bovenal in het zuiden van Europa, wat de laatste jaren nog verder is versneld door oorlogen en mislukte democratiseringsprocessen in Afrika.

Het voorstel van de VVD om de buitengrenzen voor asielzoekers te sluiten wordt door 51 procent van de Nederlanders gedeeld, zo blijkt uit de peiling. Onder de VVD-kiezers zelf gaat het om 80 procent. Bij de PVV-kiezers is dat percentage 97 procent. Het laagste percentage komt naar voren bij de D66-kiezers. Alleen de oppositiepartijen PVV en SP vinden dat de regering vanwege dit onderwerp zou moeten struikelen.

De andere regeringspartij PvdA denkt over de grote instroom van gelukszoekers, die zich over de Middellandse Zee begeven, heel anders en vindt het afsluiten van de EU onaanvaardbaar. Omgeven met slecht besef waarom mensen hier precies komen en misleidend humanisme staat de bewuste partij nog altijd op deze lijn, die ook veel andere linkse partijen volgen. Maar zo we nu weten, rechtstreeks tegenover wat het merendeel van de Nederlanders wenst.

Toch zijn er ook nog wat strengere verwijten te maken richting de gemankeerde houding van linkse partijen bij de goedgekeurde inval in de zuidelijke landen van Europa door gelukszoekers. Door het beloven van gelden uit de sociale voorzieningen en nog veel meer welvaart, lokt men ook de hele wereld hier naar toe. Daarbij suggereren veel linkse partijen dat dit ook positief voor iedereen zal uitpakken, maar wellicht bedoelt men hiermee iedereen met een lidmaatschapskaart van de eigen partij.

Dit soort taal over open grenzen, dat met krakkemikkige onderbouwingen keer op keer weer naar voren gebracht, moet natuurlijk stevig weerwoord krijgen. De verwijten dat deze partijen schuldig zijn dat talloze bootvluchtelingen verdrinken én daarbij dat door jihadisten en mensensmokkelaars miljoenen worden opgestreken, mag daarin zeker nog eens worden onderstreept.

Duitse Groenen willen gratis openbaar vervoer voor illegalen

ber kreSinds meer dan een jaar wordt het Berlijnse Oranjeplein bezet door illegalen. Disctrictsburgemeester Monika Herrmann behoort tot de Grünen en ziet de bezetting door de vingers. Meer zelfs, de Grünen, SPD, de Piratenpartei en de Linkspartei willen nu gratis openbaar vervoer voor de bezetters.

U leest het goed. Terwijl schoolgaande jeugd, werkende mensen en bejaarden dienen te betalen om de metro en de bus te nemen om zo hun bijdrage te leveren aan de maatschappij, moeten voor de linkse wereldverbeteraars illegale bezetters gratis de plaats van de betalende Berlijner kunnen innemen. De argumentatie is te zot voor woorden: “Het kan niet dat getraumatiseerde vluchtelingen geïsoleerd worden van het openbare leven. Het is louter een kwestie van van een humane vluchtelingenpolitiek.”

De actiegroep, vanzelfsprekend gesteund door extreem-linkse groepuscules, noemt zichzelf ‘Bewegungsfreiheit für Lampedusa & Co’. De illegalen beweren namelijk dat ze van Lampedusa afkomstig zijn, maar weigeren pertinent elke identiteitscontrole. Beste mensen, dit is al meer dan een jaar aan de gang! En het is met die identiteitscontroles op het openbaar vervoer dat het misliep. Terwijl in de metro een controle van de passagiers aan de gang was weigerden de illegale aanwezigen van het Oranjeplein elke vorm van controle. De aanwezige controleurs én politieagenten werden in de plaats daarvan fysiek aangevallen.

Al deze feiten vormen voor de groene burgemeester geen enkel probleem, want nu eist ze gratis vervoerskaartjes van de Duitse senaat. Ook het feit dat de hygiënische toestand schrijnend is op en rondom het Oranjeplein en dat er zelfs ook een rattenplaag is ontstaan door de aanwezigheid van de illegalen, kan Monika Herrmann geen zier schelen. Meer zelfs, ook de Gerhart-Hauptmann-Schule die zich aan de Reichenberger Straße, vlakbij het Oranjeplein bevindt wordt deels bezet door deze illegalen. De foto’s onderaan het artikel tonen de huidige toestand van deze ‘opvangplaats’. De politie die permanent(!) aan de deur staat moet instaan voor de orde. Drugdealers kennen de weg naar de school zeer goed.

Ondertussen wordt bij ons, onder impuls van de EU, de vreemdelingenwet versoepeld… gezinshereniging zal vlotter worden geregeld en profiterende vreemdelingen zullen moeilijker het land worden uitgezet. Het is nu wachten tot het eerste plein in Antwerpen of Brussel wordt bezet door een bende illegalen, gesteund door én de (districts)burgemeester én het nodige ongure extreem-linkse langharig werkschuw tuig. Maar gooi geen peuk op de grond, of je hebt een GAS-boete aan uw been en betalen zal je!

Bron: Junge Freiheit.

Kreuzberg5

Kreuzberg8

Kreuzberg7

Kreuzberg4

Respect is hun toverwoord. Maar wat te denken van wederzijds respect? Je mag in die school verblijven, beklad dan de muren niet!

Kreuzberg9

Kreuzberg6

Kreuzberger Flüchtlingsunterkunft

Kreuzberg

Politiebewaking 24/24 en 7/7 zorgt voor de orde. Of zou moeten, want bij regelmaat wordt er onderling gevochten tussen de illegalen.

Politiebewaking 24/24 en 7/7 zorgt voor de orde. Of zou moeten, want bij regelmaat wordt er onderling gevochten tussen de illegalen. Drugdelicten zijn eveneens schering en inslag.

De ‘dieren’ van Lampedusa: mensonterende onzin

lampedusa vluchtelingen‘We worden hier als dieren behandeld’, zo las de spectaculaire titel boven een artikel in De Standaard van 19 december 2013. Het gaat om een citaat van ene Khalid, die als illegale immigrant arriveerde op het Zuid-Italiaanse eiland Lampedusa. Hij maakte beelden van collega’s die zich uitkleden en besproeid worden met een medicijn om hen te desinfecteren en te verlossen van een ernstige besmettelijke aandoening als schurft. Politici van links vielen daarna over elkaar heen om hun verontwaardiging uit te schreeuwen; de illegale immigranten zouden ‘onaanvaardbaar’ behandeld worden. Ook de VRT zond de beelden uit met subtiele adjectieven als ‘schokkend’ en ‘mensonterend’.

Een mens vraagt zich af wat er hier nu eigenlijk schokkend en mensonterend is. Dat illegale immigranten die aankomen medisch noodzakelijk behandeld wordt tegen een gevaarlijke en besmettelijke aandoening? Of de manier waarop het journaille in Vlaanderen alweer elke zin voor nuance en feitenkennis verliest zodra de Heilige Immigrant in beeld komt? De realiteit aan de zuidgrens van de EU is immers héél wat anders dan ons wordt voorgehouden…

Elk jaar trachten tienduizenden illegale immigranten de lidstaten van de Europese Unie binnen te dringen. Het zijn daarbij niet de armsten die komen: het is eerder de middenklasse, die spaart en grote bedragen betaalt aan criminele netwerken om de overtocht uit te voeren. In 90% van de gevallen gaat het niet om vluchtelingen of asielzoekers, en dus niet om mensen die vluchten omdat ze vervolgd worden op één van de gronden die beschermd worden door de Conventie van Genève. Het gaat om economische immigranten die werk of een uitkering willen om daarmee hun familie thuis te onderhouden. Dat is begrijpelijk vanuit hun standpunt, maar onmogelijk toelaatbaar vanuit ons standpunt, willen wij onze economie, sociale zekerheid en samenleving leefbaar houden. Het aanhoudende vertrek van de middenklasse zorgt trouwens voor een onwenselijk verlies aan talent voor Afrika zelf.

boot guardia civilDus worden onze grenzen terecht en logisch bewaakt. De eerste bekommernis van de grensbewakingseenheden in Spanje en Italië, onder strikte controle van hun nationale regeringen en internationale instellingen, is de veiligheid van de illegale immigranten op zee. De criminele netwerken weten dat, en sturen de illegale immigranten dus met opzet de zee op in gammele wrakken of zelfs rubberboten die lek zijn; er zijn gevallen bekend waar de mensensmokkelaars zelf de hulpcentrale in Zuid-Spanje belden, opdat men hen zeker zou vinden. De patrouilleboten zijn dan verplicht ter plekke te komen, de opvarenden aan boord te nemen – en naar opvangcentra zoals in Lampedusa te brengen.

De hardnekkig herhaalde bewering, ook in het opiniestuk ‘nooit meer Lampedusa’ in De Standaard van 19 december 2013, dat ‘er geen hulp mag geboden worden als smokkelaars de boot besturen’ is een leugen. Dat dit zou hebben bijgedragen tot de verdrinkingsdood van 300 mensen nabij Lampedusa, zoals directeur Vanden Berghe van 11.11.11 koudweg beweert, nog veel meer. Elk schip op zee, en bij uitstek een overheidsschip, is verplicht hulp te bieden aan personen in nood – ook in Spanje en Italië, en dit wordt ook steeds gedaan. De herhaalde aantijgingen dat bv. NAVO-schepen dit zouden verzuimen zijn al keer op keer na grondig onderzoek weerlegd. De realiteit is dat honderden mensen zichzelf en hun gezin wetens en willens in gevaar brengen, en daarvoor veel geld betalen aan criminelen; als het dan fout loopt, komen velen om.

Zodra illegale vreemdelingen opgepikt zijn, worden zij uiterst correct en vriendelijk behandeld door de grensbewakingstroepen, onder het toeziend oog van nationale en internationale waarnemers en NGO’s. Zij ontvangen vaak al de eerste medische zorg aan boord, worden niet teruggevaren naar de vertrekplek maar aan wal gebracht in de EU, mogen uitrusten, krijgen gratis bijstand van psychologen, tolken en begeleiders, krijgen gratis nieuwe kleding en schoeisel. Zij worden ook volledig medisch gecontroleerd, verzorgd en behandeld, alles op kosten van de Spaanse en Italiaanse belastingbetaler. Op de beelden die getoond werden worden de mensen besproeid met een medicijn tegen de aandoening schurft. Daar is niets onmenselijks aan, dat is noodzakelijk en in hun eigen belang. En ook in ons belang. Want uit alle cijfers blijkt dat overal in West-Europa het aantal gevallen van schurft, tuberculose en andere onaangename ziektes weer de hoogte ingaat.

Dat die medisch noodzakelijke behandeling niet discreet gebeurt maar in groep heeft een evidente door de Italiaanse overheid gegeven reden: er is plaats tekort. Dat is inderdaad het grote probleem: er komen teveel van deze illegale immigranten. De dieperliggende oorzaak daarvan is dat hun komst naar Europa illegaal is, maar niemand bereid of in staat is de immigratieregels te handhaven. De enige manier om dat te doen zou zijn, illegale immigranten opsluiten in gesloten centra tot aan hun noodzakelijke terugkeer. Maar in praktijk wordt minder dan 10% van hen erkend als vluchteling; wordt minder dan 10% daadwerkelijk teruggestuurd; en wordt bijna 90% van hen na een bepaalde korte detentieperiode vrijgelaten, met België, Nederland en Groot-Brittannië als favoriete bestemming. Daar wacht een tijdlang illegaal verblijf, gevolgd door regularisatie en toegang tot onze ruime sociale voorzieningen. Die onhoudbare wantoestand wordt versterkt door de landen van herkomst zelf, die weigeren hun onderdanen terug te nemen of weigeren aan hun identificatie mee te werken. Intussen worden die landen wel ruimschoots voorzien van EU-geld…

Wanneer illegale immigranten dus in Lampedusa medisch behandeld worden tegen ernstige en besmettelijke aandoeningen, dan gebeurt daar hoegenaamd niets onaanvaardbaars of onmenselijks. Wat wel onaanvaardbaar en onmenselijk is, is dat de lakse regeringen in de Europese lidstaten en hun bondgenoten bij linkse NGO’s signalen blijven uitsturen dat ze ‘toch zullen blijven komen’, dat daar ‘niets aan te doen is’ en dat ‘nieuwe regularisaties zullen volgen’… Zij blijven zo de hoop voeden van grote groepen mensen, zoals de honderden Afghanen in Brussel, die maar één toekomst zouden mogen hebben: de spoedige terugkeer naar huis. Immigratie is geen natuurverschijnsel, het is een beleidsthema dat net als eender welk ander thema een democratisch debat, wettelijke regels en vervolgens handhaving daarvan nodig heeft. Pas als dat inzicht doordringt in gans Europa zal het probleem ‘Lampedusa’ beheersbaar worden.

HDG

Dit artikel verscheen deze week in ’t Pallieterke

 

Verkracht door illegaal na een pro-illegalenfestival te hebben bijgewoond

Questura arresto violenza sessuale Es Sahly BuojemaaGisteren werd in Italië een man gearresteerd op verdenking van een verkrachting in juni. Nieuwswaarde nul zal u denken. Ook het feit dat de verkrachter een illegale Marokkaan is zal je niet echt boeien. Wanneer blijkt dat het slachtoffer de Marokkaan leerde kennen op een festival ten voordele van illegalen, dan wordt het plots wél interessant.

Het slachtoffer is ‘sociaal werkster’ zoals dat heet en had het goed naar haar zin op een multicultureel feestje in de regio Emilia in Italië. Ze was er met haar verloofde en leerde de Marokkaan Sahly Buojemaa (32) kennen. Een toffe pé, je kent dat wel, gezellig praten bij de waterpijp en een kom couscous, bij voorkeur met de handen gegeten, over de vreselijke vlucht vanuit Marokko naar Lampedusa alwaar de boot werd genomen richting het noorden van Italië. Na vermoedelijk één of meerdere joints werd afgesproken dat de juffrouw en haar verloofde zouden blijven slapen bij Sahly en Co. Zo gezellig! De multiculturele droom nabij!

Eens aangekomen bij onze cultuur-verrijkende vrienden bleek echter dat Sahly andere plannen had met de jongedame. Onder bedreiging van een mes en een ijzeren bar werd de verloofde van het slachtoffer vastgehouden in de hal van het appartementsgebouw. De sociale werkster werd de trap opgesleurd en vervolgens in een appartement verkracht. De dame werd tevens tijdens de verkrachting meermaals met een ijzeren staaf geslagen.

Tijdens een verhoor zou de juffrouw aan de politie verklaard hebben dat het een appartementsgebouw betrof dat illegaal bewoond werd door enkel en alleen vreemdelingen en dat die zich bezighielden met online zaakjes.

Of ze nog gelooft in de multiculturele droom, hebben we nog niet mogen vernemen. Al is de kans groot dat ze vindt dat ze deze verkrachting verdiende, omdat haar volk, de Italianen de vreemdelingen slecht behandelen. Naïef zijn doet geen zeer, al kan de verkrachting die erop volgt en die we voor alle duidelijkheid niemand toewensen(!) weleens het tegendeel bewijzen.

Debat Zevende dag Pirijns (Groen) – Claeys (VB) over Lampedusa en immigratie

claeyszevendedagEen geslaagd debat gisteren in het doorgaans oervervelende VRT-programma ‘De Zevende dag’ tussen VB-Europarlementslid Philip Claeys en Freya Pirijns van Groen.  Door de één-tegen-één-formule werden er zowaar zelfs argumenten uitgewisseld, en de nieuwe presentator is nog niet gebeten door de VRT-microbe want liet een VB’er zowaar rustig uitspreken.  Claeys duwde Pirijns stevig in de hoek door haar te confronteren met haar naïeve en onhaalbare open-grenzen-visie: ‘Wilt u eigenlijk het Zoniënwoud rooien of de Kalmthoutse heide volbouwen om al die economische gelukzoekers ook nog in ons al dichtbevolkte land te vestigen?’

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/dezevendedag/EP_131006_DZD?playlist=7.39638

Lampedusa en Gibraltar: ‘Fort Europa’ bestaat helaas niet

lampedusa vluchtelingenGeregeld bereiken ons beelden vanuit Italië of Spanje van groepen vooral zwarte vluchtelingen die met gammele bootjes de Europese kust trachten te bereiken vanuit Noord-Afrika.  De gevaarlijke overtocht zorgt voor ongelukken en doden, waarna links steevast een gehuil van verontwaardiging aanheft: kijk eens tot wat de ‘harteloze houding’ van ‘Fort Europa’ leidt!  Een onderzoeksteam van het Europees parlement trok zopas naar de zuidgrens van Spanje, sprak er met militairen en politiemensen en voer mee met een patrouilleboot van de Spaanse ‘Guardia Civil’.  Wij waren erbij – en stelden rare dingen vast.

We ontmoeten de baas van de Guardia Civil, een goedlachse man van rond de 60, in de Zuidspaanse stad Algeciras.  Hij leidt ons binnen in een filmzaal met sjieke zetels, en laat op het scherm aan de muur de onderdelen van de Spaanse grensbewaking verschijnen.  De ganse kust is bezaaid met uiterst krachtige radars, die vanop de zuidpunt van Spanje kunnen detecteren wanneer een verdacht bootje de Marokkaanse kust verlaat.  De ervaring leert dat de lading bestaat uit twee zaken: illegale vreemdelingen of drugs, en vaak zelfs allebei.

De radars geven de informatie door aan de Marokkaanse kustwacht, die de bootjes soms kan onderscheppen, en anders aan de eigen patrouilleboten.  Die snelle schepen opereren vanuit diverse havens en dekken niet enkel de Spaanse kust af, maar ook de internationale wateren.  Indien nodig komt er ook steun vanuit de lucht:  observatievliegtuigen en helicopters staan klaar voor snelle interventies.  Spanje krijgt ondersteuning van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex, dat opereert vanuit Madrid, met verbindingsofficieren in de Spaanse havensteden.  Zo krijgen de Spanjaarden steun van een Ijslands schip en van een Slovaaks vliegtuig. Op dit ogenblik voert men operatie ‘Indalo’ uit:  een Europese operatie tijdens de zomermaanden die in theorie ‘de illegale immigratie moet tegengaan’.

De Guardia Civil-baas neemt ons vervolgens mee naar het heilige der heiligen: een commandokamer van zowat 50 vierkante meter waar alle informatie van radars, vliegtuigen en schepen wordt gecombineerd met die van machtige camera’s en telelenzen.  Die zijn opgesteld langsheen de kust, en worden verplaatst met vrachtwagens of gemonteerd op schepen en vliegtuigen.  Met een joystick die zo van een Playstation lijkt geplukt toont een agent ons de werking: zonder probleem wordt ingezoomd op een gezelschap dat een pleziertochtje op het water maakt.  Elk lichaamsdeel is herkenbaar, elke beweging is te volgen – terwijl het bootje twee kilometer uit de kust vaart, en de mensen aan boord er geen idee van hebben dat ze bekeken worden.  Privacy anno 2013 is een erg relatief begrip geworden…  ‘Zelfs bij nacht zien we alles’, zegt de man. ‘ Onze warmtegevoelige camera’s kunnen vanop de Spaanse kust tot op de Marokkaanse kust kijken, 14 kilometer verder.’

Technisch gezien is ‘Fort Europa’ dus mogelijk.  Maar uit de toelichtingen door de politie-officieren blijkt dat een kordaat optreden hier hoegenaamd geen prioriteit is.  De illegalen zijn allemaal ‘slachtoffers’, die vooral moeten ‘geholpen’ worden, en vooral veel ‘respect’ verdienen.  Over de noodzaak om immigratie te beteugelen wordt niet gesproken.  Des te meer nadruk wordt gelegd op het feit dat men absoluut meteen moet tussenkomen in ‘een noodsituatie’.  Maar wat is een noodsituatie?  Elke situatie, zo klinkt het, waar men met een niet-zeewaardig schip de zee opgaat.  De illegalen weten dat, en doen dit dus met opzet:  ze beginnen de overtocht met een overladen rubberen speelgoedboot.  Zo weten ze zeker dat de Guardia Civil hen niet mag wegjagen, maar aan boord moet nemen; om zeker gevonden te worden bellen de illegalen zélf de alarmcentrale zodra ze de Marokkaanse kust verlaten…

Zo wordt de overtocht dus niet ontmoedigd, maar net aangemoedigd.  In 2012 werden 1500 illegalen opgepikt; ze blijven dus komen.  ‘Maar dit jaar zijn het er veel minder’, zegt de Guardia Civil-baas opgewekt, ‘ de Europese aanpak werkt dus.’  Als we even later onder vier ogen met een lagere Guardia-officier spreken is die voorzichtiger.  ‘Het weer is dit jaar tot nogtoe erg slecht geweest’, zegt die.  ‘Ik verwacht dat zodra het weer betert de overtocht weer zal beginnen.’

boot guardia civilHij krijgt gelijk.  De volgende ochtend varen we mee met een patrouilleboot en zien zo de machtige rots van Gibraltar, die nog steeds door Spanje opgeëist maar door Groot-Brittannië in bezit gehouden wordt.  Nog voor we de haven terug binnenvaren komt de melding binnen dat een ander schip 20 illegale Afrikanen op zee heeft opgepikt vanop een gammele roeiboot.  We spreken de illegalen een uurtje later in een opvangcentrum aan wal: een groep mannen en één vrouw.  Hun verhaal splijt de Europese inspectiegroep meteen in tweeën.  De Afrikanen zijn duidelijk: zij zijn geen politieke vluchtelingen, maar louter economische gelukzoekers.  ‘Meteen terugsturen dus’, zegt Europees parlementslid Philip Claeys (Vlaams Belang), ‘want ze vallen niet onder de bepalingen van de Conventie van Genève inzake asiel.’  ‘Nee hoor, we hebben zelfs nog meer van die immigranten nodig om bij ons het werk te doen’, verklaart een Zweeds liberaal parlementslid uit de groep van Guy Verhofstadt (VLD).  En waar zouden de Afrikanen naartoe willen? ‘Italië, België of Nederland’, zo klinkt het.

De Guardia Civil legt wat later uitvoerig uit hoe men zich uitslooft om het de illegalen naar de zin te maken, en hen begeleidt in de aanvraagprocedure voor asiel.  Als er naar cijfers wordt gevraagd wordt men ongemakkelijk.  Van alle illegalen die de Guardia Civil aan wal brengt, zijn er maar 10% die asiel aanvragen.  Nog eens 10% wordt afgewezen en teruggestuurd.  En de 80% anderen dan?  Die kunnen niet geïdentificeerd worden omdat de ambassades van de Afrikaanse landen elke hulp weigeren.  Na zowat 60 dagen in een gesloten centrum worden ze gewoon… vrijgelaten.  Voor de Spanjaarden is het probleem dan opgelost, want de Afrikanen vertrekken naar familie in o.a. België.  ‘Gelieve die cijfers niet publiek te maken’, vraagt de Guardia Civil-chef, ‘want als de Afrikanen dat weten komen ze allemaal’.  Alsof ze dat nog niet weten, en alsof ze nog niet massaal komen…

Als we uiteindelijk afscheid nemen van de Guardia Civil en terugrijden naar de luchthaven van Malaga, waar ons nog een Slovaaks vliegtuig wordt voorgesteld opnieuw gewapend met machtige telelenzen, blijven we toch met een lastig gevoel zitten.  Peperdure en technisch perfect uitgeruste schepen, vliegtuigen en helicopters worden dus uitgestuurd om illegalen te zoeken.  Als ze gevonden worden, worden ze vertroeteld door het Rode Kruis en na 60 dagen gratis kost en inwoon gewoon vrijgelaten.  De kustwacht van de Guardia Civil, en ook het Europese agentschap Frontex, zijn dus eigenlijk een dure veerdienst geworden.  ‘De EU zou die vluchtelingen beter in Afrika bijeenbrengen en dan met vliegtuigen naar alle Europese landen brengen’, verklaart de Zweedse liberale vrolijk.  In haar gekke open grenzen-logica past dat perfect.  Maar in een normale wereld zou men verwachten dat de kustbewaking illegalen opspoort, aanhoudt en terugbrengt naar de kust van waar ze vertrokken zijn.  In het beleid van de EU van vandaag, verlamd door te ver doorgeschoten heilige ‘mensenrechten’, blijkt dat helaas onmogelijk geworden.

Dit artikel verscheen eerder in ’t Pallieterke, naar aanleiding van de tragische ramp nabij Lampedusa waarbij honderden illegalen probeerden onwettig de EU binnen te dringen publiceren we het hier opnieuw.

pallieterkebanner

« Oudere berichten