Tag Archives: Gerolf Annemans

Lauren Southern ondervraagd door het VK op basis van anti-terrorismewet: persona non grata! VB nodigde haar uit met persmoment in EU-parlement

Sinds het fenomeen van de IS-strijders heeft Groot-Britannië heel wat jihadi’s die zijn gaan moorden in Syrië terug binnengelaten binnen haar landsgrenzen. Maar de grenzen lijken nu toch gesloten te zijn. Afgelopen dagen werden er wel degelijk mensen de toegang tot het land geweigerd. Een hoopvolle evolutie? Niet echt.

lskm.jpg

Lauren Southern op bezoek in Zuid-Afrika.

Want wie mocht er het land van de Big Ben en de high tea niet in? Terugkerende islamterroristen? Leden van een beruchte motorbende? Leiders van een pedofielienetwerk? Neen: poppemieke Lauren Southern en ideale schoonzoon Martin Sellner. De eerste is Canadese, heeft een blog en maakt onder andere gewag van de wantoestanden die de Zuid-Afrikaanse boeren ondergaan. De tweede is voorzitter van de Identitaire beweging in Oostenrijk en wilde gaan speechen over de vrijheid van meningsuiting (!).

Waarom werden zij dan geweigerd in Groot-Brittanië en in het geval van Martin 48 uur vastgehouden? Waarom werd Lauren ondervraagd op basis van de terrorismewetgeving in Engeland? Vragen als “Wat zou u voelen mochten moslims omver gereden worden met de wagen?” passeerden de revue… Waarom? Niemand die het weet. En om die reden organiseerde de Europese fractie waar het Vlaams Belang toe behoort een persconferentie in het hart van ‘democratisch’ Europa. Uiteraard in voltallige AFwezigheid van de Vlaamse pers. Andere media waren wel geïnteresseerd, het voorval is dan ook erg frappant te noemen.

Aan het woord: Gerolf Annemans (VB), Janice Atkinson (voormalig UKIP en Zuid-Afrika-specialiste) en uiteraard Lauren Southern zelf.

Martin Sellner bij zijn thuiskomst in Wenen:

mswmsw2

Nog een aantal Twitterberichten, waaronder het gesprek tussen EDL-kopman Tommy Robinson en Lauren Southern.

De documenten die Lauren Southern onder haar neus geduwd kreeg na haar arrestatie aan de Engelse grens. “Shedule 7 to the Terrorism Act.” On-voor-stel-baar!

tae2tae

Interne mail: deelname aan debatten NSV is VERBOTEN voor parlementsleden Groen!

Een nieuw academiejaar komt eraan en voor de politieke studentenclubs betekent dat openingsdebatten. Debatten verrijken de geest en geven nieuwe inzichten, zo hebben wij geleerd. NSV! Gent is zo een politiek clubje en wil op 12 oktober aanstaande van de politieke partijen hun meningen horen over de toekomst van de Europese Unie. Niet onbelangrijk en bij extreem-links tot extreem-rechts vallen er wel interessante meningen te rapen. Alleen wil één van de extreem-linkse partijen niet naar het feestje komen. En daar hebben de knapen van NSV! Gent per toeval een fout mailtje over gekregen. Een intern mailtje dat niet voor hun ogen bestemd was – maar nu dus wereldkundig gemaakt wordt door de media, te beginnen bij ReAct, want zo zijn we dan wel natuurlijk. Enfin, u leest het zelf hieronder. Democratie op zijn Groenst zeg maar. Trek zelf uw conclusies. O ja, Sander Loones (N-VA), Gerolf Annemans (VB) en Ward Kennes (CD&V) hebben al toegezegd en zoals gewoonlijk zullen ook Open Vld en sp.a iemand afvaardigen. We weten wel niet of LDD en PVDA ook uitgenodigd werden.

pvgknm.JPG

Hans Vanscharen is medewerker van groen EU-poenpakkerparlementslid Bart Staes. En bij de Grote Boshut van Groen! evenals bij de ecologische paalwoning van brulboei Calvo gaven ze niet thuis toen NSV! Gent kwam aankloppen voor hun deelname aan het openingsdebat aan de UGent. Democratie op z’n Chinees zeg maar.

ansvd.jpg

Aparte islamitische scholen? Het Vlaams Blok-70 puntenprogramma zegt: doen! En terecht!

Luckas Vander Taelen, de verrechtste Groene Brusselaar is bezorgd om een islamitisch scholennetwerk en pleit vandaag in De Tijd voor een neutraal scholennetwerk zoals in Frankrijk. Omdat ‘neutraal’ en religie niet verzoenbaar zijn – wat ook niet hoeft – herinneren wij iedereen die zich enigszins ‘rechts’ of ‘nationalist’ noemt er even aan dat het vermaledijde 70 puntenprogramma van het verboden, boze en – volgens zuurpruimen en sneeuwvlokjes – rassiestische en fassiestische Vlaams Blok een ideale oplossing aanbiedt voor Allah Akbar-kindjes. Het volstaat om puntje 19 even vanonder het stof te halen:

VB7019.jpg

19. OPRICHTING VAN EEN APART ONDERWIJSNET VOOR ISLAMITISCHE VREEMDELINGENKINDEREN

De toename van het aantal vreemdelingenkinderen in het onderwijs brengt heel wat problemen met zich mee. De cultuurkloof, de ontworteling en de leerachterstand van vreemdelingenkinderen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wanneer wij islamitische vreemdelingenkinderen verplichten zich via het onderwijs te integreren en te assimileren in onze maatschappij, dan verbreken wij op een autoritaire en kunstmatige manier de band met de eigen cultuur. Daarom is het noodzakelijk dat er werk gemaakt wordt van een eigen, autonoom onderwijsnet voor islamitische vreemdelingenkinderen. Dit islamitische onderwijsnet is een onderwijsnet dat naast de bestaande netten opgericht dient te worden. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling van de oprichting van een apart onderwijsnet en de uitwerking van onderwijsprogramma’s die nauw aansluiten bij de cultuur- en leefwereld van deze kinderen, om de islamitische vreemdelingenkinderen voor te bereiden op de reïntegratie in en de terugkeer naar hun landen van herkomst. Hoewel de keuzemogelijkheid van de ouders om hun kinderen naar het vrij-, gemeenschaps- of islamitisch onderwijs te sturen uiteraard vrij is en moet blijven, is het Vlaams Blok ervan overtuigd dat de oprichting van een dergelijk onderwijsnet, mits de nodige omkadering en ingepast in een globaal terugkeerplan, onmiddellijk een zeer grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op de doelgroep.

Wees dus als rechts-nationalist-tot-in-de-kist niet boos als moslimjongens en -meiskes met de koran onder de arm en gescheiden van sekse richting de eigen scholenl trekken. Het is immers een goede zaak, want integratie lijkt wel een stilaan bewezen illusie.

Vlaams Belang vanuit Lampedusa: “Europa moet grenzen stellen!”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken zit samen met Gerolf Annemans en voormalig Europees parlementslid Philip Claeys in Lampedusa. Geen toeristisch uitje, maar wel een reis met een politieke agenda. Met deze trip en vanop deze symbolische plaats, willen ze een halt toeroepen aan de massale instroom van illegale gelukszoekers via de Middellandse zee richting Europa.

Gerolf Annemans, Tom Van Grieken en Philip Claeys.

Gerolf Annemans, Tom Van Grieken en Philip Claeys.

Uit de cijfers van het Europees grensbewakingsagentschap Frontex blijkt dat er momenteel tot één miljoen mensen in Libië klaarstaan om te vertrekken naar Europa. De immigranten komen voor alle duidelijkheid niet alleen uit Syrië maar ook (en vooral) uit de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Hierdoor komen in heel Europa sociale voorzieningen onder druk te staan, terwijl de verzorgingsstaten nu reeds zuchten onder torenhoge werkloosheid, armoede en sociale achterstelling,” aldus de Vlaams-nationalistische partij.

In Australië, waar ook heel wat illegalen poogden asiel te vinden, trok men enkele jaren geleden wél aan de alarmbel: “Het Oceanische land bewees met zijn operatie ‘Sovereign Borders’ nochtans dat een kordaat grensbeleid werkt. Sinds de lancering van de Australische operatie eind 2013 kwamen er nauwelijks boten met asielzoekers aan en vielen er op zee geen mensenlevens meer te betreuren. Dit in schril contrast met Europa. Vorig jaar verloren niet minder dan 3000 mensen het leven op de Middellandse zee in hun poging om het beloofde land te bereiken.

Volgens het VB gaat het immers niet meer om ‘enkele’ vluchtelingen uit crisisgebieden: “Tussen West-Afrika en het Midden-Oosten wachten geen tienduizenden of zelfs honderdduizenden, maar miljoenen op een gunstige gelegenheid om naar onze contreien af te zakken. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in het gedrang te brengen.

l2

Van Grieken en Co zijn het grondig beu en lanceren daarom, om enerzijds menselijk leed te besparen en anderzijds om onze welvaart te redden, een tienpuntenplan:

Heroriëntering van de hulp

De gelden die momenteel besteed worden aan opvang, integratieprojecten en uitkeringen in de EU-lidstaten, kunnen beter gebruikt worden voor de opvang in veilige havens in de eigen regio. Met de  vele middelen die de EU nu in eigen lidstaten uitgeeft aan asielzoekers kunnen bovendien ter plaatse veel meer vluchtelingen worden geholpen; niet enkel degenen die in de mogelijkheid zijn om grote sommen geld te betalen aan gewetenloze mensensmokkelaars.

Opvang in eigen regio

Internationale verdragen (conventie van Genève) moeten herbekeken worden. Het uitgangspunt moet zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra in de regio, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd – met Europese (financiële, materiële en logistieke) ondersteuning. Opvang in eigen regio leidt niet alleen tot een efficiëntere besteding van de beschikbare middelen, het maakt ook de terugkeer naar eigen land – eens de problemen zijn opgelost – gemakkelijker.

Effectieve en efficiënte bewaking van de buitengrenzen

De lakse aanpak van de aanzwellende illegale immigratiegolf naar Europa heeft de indruk gewekt dat het lonend is de oversteek te wagen. In de praktijk werd Frontex gedegradeerd tot een soort veerdienst voor de illegale immigratie naar Europa, wat voor de georganiseerde mensensmokkel geweldige opportuniteiten en winsten heeft geschapen. De gevolgen zijn ernaar. Nog nooit zetten zoveel illegalen koers naar Europa en nog nooit was de dodentol zo hoog. De inzet van de Europese marineschepen mag niet langer dienen om de illegale immigratie te faciliteren, maar moet erop gericht zijn te beletten dat mensen aan hun gevaarlijke overtocht beginnen. Bovendien dient militair te worden ingegrepen in de strijd tegen de mensensmokkelaars, net zoals dat gebeurd is in de strijd tegen de piraterij voor de kusten van Somalië.

Herinvoering grenscontroles

Een efficiënte en effectieve beveiliging van de Europese buitengrenzen was destijds de voorwaarde voor het wegvallen van de binnengrenzen. Vandaag kan iedereen zien wat daarvan terecht gekomen is: terwijl het laatste onmiskenbaar gelukt is, is van het eerste niets in huis gekomen. Het is geen geheim dat landen zoals Griekenland en Italië reeds geruime tijd fungeren als doorreislanden voor de illegale immigratie naar Noord-Europa. Al even bekend is het feit dat de autoriteiten in betrokken landen bijzonder weinig moeite aan de dag leggen om ‘irreguliere immigranten’ van hun verdere reisplannen te doen afzien. Dat gebeurt niet, wel integendeel. Geconfronteerd met deze permanente rechtsbreuk is het de logica zelve dat het verdrag van Schengen voor betrokken landen (tijdelijk) buiten werking wordt gesteld en wordt overgegaan tot de herinvoering van gerichte grenscontroles om de illegale instroom vanuit Griekenland en Italië een halt toe te roepen.

Herziening samenwerking met derde landen

De EU moet kordater optreden tegen derde landen die weigeren mee te werken aan het indammen van de illegale immigratie en de strijd tegen de mensensmokkel. Het Vlaams Belang pleit ervoor om ontwikkelingshulp en andere samenwerkingsverbanden (zoals handelsovereenkomsten en andere verdragen) te koppelen aan de bereidheid van derde landen om afgewezen asielzoekers en illegalen terug te nemen; een voorstel dat in landen zoals Denemarken en Zwitserland beleid is. Omgekeerd moeten landen die meewerken worden beloond.

l3

Stopzetting van de toetredingsonderhandelingen met Turkije

Deze kordate(re) houding moet ook (en vooral) worden aangenomen tegen kandidaat EU-lidstaat Turkije. Turkije weigert niet alleen zijn grens met Griekenland afdoende te bewaken, maar versoepelde ook nog eens drastisch de visumverplichtingen voor verschillende landen uit het Midden-Oosten en Centraal-Azië, wat het natuurlijk nog aantrekkelijker maakt voor illegalen op doorreis naar het Beloofde Land. Hetzelfde geldt voor de Turkse weigering om illegale immigranten terug te nemen. Vorig jaar kwamen niet minder dan 50.000 illegale immigranten via Turkije Griekenland binnen, dubbel zoveel als het jaar voordien. De Turkse onwil om met Europa samen te werken in een vitale kwestie als de bescherming van zijn grenzen kan niet langer zonder gevolgen blijven. Het beste antwoord is zonder twijfel de stopzetting van de toetredingsonderhandelingen. Dergelijke onderhandelingen met een land dat op zulke manier de Europese belangen schaadt, zijn immers zinloos. Het minste wat moet gebeuren, is dat de Europese geldkraan voor Turkije wordt dichtgedraaid. Al vele jaren kan het land rekenen op Europese subsidies om zich voor te bereiden op zijn toetreding tot de EU (zo’n 900 miljoen euro per jaar). Gezien de Turkse onwil, is het niet meer dan logisch dat deze middelen voortaan worden besteed aan nuttiger doelen zoals de versterking van Frontex en de opvang van vluchtelingen in eigen regio.

Geen verdere liberalisering van de Europese visapolitiek

In plaats van  werk te maken van een betere beveiliging van de Europese buitengrenzen, koos de EU er de voorbije jaren voor de grenzen steeds verder open te zetten. Eind vorig jaar nog stelde de EU zelfs de afschaffing van de visumplicht voor Turkse staatsburgers in het vooruitzicht, wat zal leiden tot een extra aanzuigeffect. De aanhoudende versoepeling van de visapolitiek heeft de illegale immigratie gefaciliteerd in plaats van ze tegen te gaan, en moet dan ook worden stopgezet.

Illegaliteit niet belonen

Illegaal verblijf mag niet langer beloond worden met een verblijfsvergunning, zoals de voorbije jaren in verschillende landen – waaronder ‘uiteraard’ ook België – gebeurde. In plaats van het huidige gedoogbeleid tegenover illegale immigratie moet een actief opsporings- en uitzettingsbeleid gevoerd worden.

Effectief uitwijzingsbeleid en drastische uitbreiding van de capaciteit in de gesloten instellingen

De achilleshiel van elke geloofwaardige immigratie- en asielpolitiek is en blijft een effectief en efficiënt uitwijzingsbeleid. Daarvan is nog steeds geen sprake. Een en ander werd recentelijk door niemand minder dan staatssecretaris Theo Francken bevestigd toen hij erkende dat slechts tien procent van de illegalen effectief gerepatrieerd wordt. De gevolgen zijn ernaar: in dit land verblijven naar schatting meer dan 100.000 illegalen. Zolang een uitwijzingsbevel niet wordt gevolgd  door een effectieve repatriëring blijft zich via ‘radio trottoir’ het bericht verspreiden dat men in dit land – eens voet aan wal gezet – ook kan blijven. De aangekondigde 100 extra plaatsen in de gesloten instellingen zijn in dit verband slechts een druppel op een ondertussen oververhitte plaat. In plaats van te  besparen op het budget voor de gedwongen terugkeer, moeten de middelen drastisch worden opgetrokken.

Geen extra immigratiekanaal

Het Vlaams Belang verzet zich tegen een versoepeling van de regels voor ‘economische immigratie’ (als oplossing om de illegale immigratie een halt toe te roepen.) De bewering dat ‘economische immigratie’ de illegale zal verminderen, mist elke onderbouwing en wordt door de feiten tegengesproken: landen met een ‘actief immigratiebeleid’, zoals de VS, zijn niet van het euvel van de illegale immigratie verlost. De bewering dat de achterpoort van de illegale immigratie kan worden gesloten door de voordeur open te zetten, getuigt van een ongeziene wereldvreemdheid. De economische immigratie waarvan sprake zal gewoon een extra toegangspoort vormen, maar zal de andere immigratiekanalen geenszins ontlasten.

Doodskisten aan Vlaamse Kust: onterechte en perverse actie

asielmiddEen actiegroepje liet 18 doodskisten achter op het strand van Oostende. De Pozallo Pirates – die om onduidelijke reden anoniem wensen te blijven – willen met deze actie aandacht vragen voor de vele gelukzoekers die de oversteek naar Europa met hun leven moesten bekopen.

Deze actie is natuurlijk een perverse daad die de al even perverse illusie in stand houdt alsof het hier in het Westen zoveel beter zou zijn als in eender welk ander werelddeel. Het oversteken van de Middellandse zee wordt georganiseerd door mensen zonder geweten, maar met een drang naar geld. Veel geld. Wie de oversteek waagt – en hoeveel er deze oversteek niet overleven – speelt voor hen geen enkele rol.

West-Europa is niet het continent van melk en honing. In tijden waar de werkloosheid ongekende hoogtes bereikt en wanneer er jaarlijks verschillende grote en kleine bedrijven de boeken sluiten wegens financieel falen of te hoge druk en overreglementering door de overheid, zouden deze actievoerders beter ontradende acties voeren op die plaatsen waar de gelukzoekers vertrekken. Dat de werkloosheid onder de Vlamingen nog groter wordt middels de door de overheid georganiseerde positieve discriminatie, laten we dan nog even buiten beschouwing.

Anderzijds is het erg oneerlijk om ons Vlamingen op te zadelen met een vals schuldgevoel. Wij zijn immers niet verantwoordelijk voor enerzijds alle ellende in de wereld en anderzijds de overlijdens van mensen die misbruikt werden voor het geldgewin van criminele mensenhandelaars. Integendeel, men zou beter gaan actie voeren aan de poorten van de Europese ivoren torens. Het is daar immers dat soevereine staten onder druk worden gezet wanneer ze de grenzen van hun naties beter willen beschermen tegen de tsunami van (voor geldgewin misbruikte) vreemdelingen.

De tweet van Europees parlementslid Gerolf Annemans (VB) wijst in dezelfde richting. Sterk ook dat hij zich daar dan ook niet voor verontschuldigt en zelfs de tweet heeft bevestigd met een nieuw bericht op Twitter. Wanneer 300.000 nieuwe vreemdelingen jaarlijks de grens oversteken op zoek naar ‘een beter leven’, dan moet de EU namelijk maatregelen nemen. Niet hier in Europa, maar wél in die landen waar er geen oorlog is en waar wel veel gelukzoekers vandaan komen. Tevens dienen buurlanden van oorlogsgebieden verplicht te worden om vluchtelingen op te nemen en ze daar tijdelijk(!) te houden tot de onrust in het buurgebied voorbij is.

Het is een aloud gezegde, maar Vlaanderen en bij uitbreiding Europa is niet het OCMW van de wereld. Ons verantwoordelijk stellen voor de miserie wereldwijd is er ver over en hoeven we niet te pikken!

[CITAATvdDAG] Gerolf Annemans zet de puntjes op d i

stok“Als het huis in brand staat, moet je naar de uitgang.” Deze uitspraak van VB-voorzitter Gerolf Annemans wordt vervolledigd door een artikel vandaag op de VB-webstek: “Maar de andere partijen kiezen liever wat nieuw behang. Alleen het Vlaams Belang wil het roer omgooien.”

Ondanks het feit dat de N-VA dit weekeinde benadrukte dat de Vlaamse onafhankelijkheid voor hen punt 1 blijft, zijn we er toch vrij zeker van dat het Vlaams Belang qua consequentie toch geloofwaardiger is dan die andere ‘nationalistische’ partij. Dat het VB zichzelf als de “stok achter de deur” voorstelt, is dan ook een krachtig signaal naar de kiezer toe. Zeker op federaal en Vlaams niveau zal de partij zich op deze manier moeten profileren. De stok achter de deur, de geloofwaardige oppositie. Even weg van de piste om mee te besturen.

Op Europees vlak bekleedt het VB een unieke positie in Vlaanderen. Ze is de enige Euro-kritische partij en dat kan hen misschien wel een aantal extra stemmen opleveren. Een nieuwe wind door het kieslandschap, al moet de boodschap de kiezers dan wel eerst bereiken. Lees hier meer.

Terzake maakt mooie reportage van de Uylenspiegelfeesten van het KVHV

janAfgelopen zaterdag werden de Uylenspiegelfeesten gehouden in het Gravensteen van Gent. De organisator, het KVHV, herdenkt met deze veredelde cantus de bezetting van het Gravensteen op 16 november 1949.

Meer dan 200 studenten en oud-studenten in kostuum met das of strikje, getooid met studentenpet en smal lintje, vulden de ridderzaal van het Gravensteen. Aan de biertap slechts één keuze: Rodenbach, niet toevallig gelijknamig aan de stichter van de Blauwvoeterie, de studentenvereniging die later als inspiratiebron van het AKVS wordt erkend, waaruit na verloop van tijd het KVHV ontsproten is.

De Uylenspiegelfeesten trekt jaarlijks een schare genodigden aan. Deze heren en dames zijn niet van de minsten. Prominenten uit de zakenwereld en de politiek schuiven één keer per jaar graag aan bij de club waar ze zelf als jonge snaak ooit bij hoorden. Het bevestigt overigens de visie van het KVHV dat ze geen studentenclub, doch wel een levensbond zijn.

Dit jaar werd door Terzake (VRT) een reportage gemaakt over de Uylenspiegelfeesten. Gents praeses Jan werd uitgebreid bevraagd, samen met enkele andere actieve KVHV’ers. Daarenboven – en laat dit de reden zijn waarom de VRT aanwezig was – werd gefocust op de aanwezige (top-)politici. Gerolf Annemans mocht als Vlaams Belang-voorzitter jeugdherinneringen bovenhalen, net als Jozef Dauwe, jaarlijkse gast en gedeputeerde van de provincie Oost-Vlaanderen (CD&V). Nog andere (voormalige) politici kwamen in beeld, maar raar genoeg werd er door Terzake geen enkele N-VA volksvertegenwoordiger gevonden.

Zo raar is dat echter niet, aangezien Bart De Wever (net afgezegd vlak voor de Uylenspiegelfeesten) en Jan Jambon (ook afgezegd enkele dagen voor de feesten) met bepaalde personen geen eretafel wilde delen. De Wever en Jambon zijn nochtans zelf ooit prominent Verbonder geweest. Een spijtige zaak, aangezien eendrachtig een liedje zingen en een Rodenbach degusteren ons inziens niet hetzelfde is als coalities en andere politieke samenwerkingsverbanden smeden. Maar goed, (Jong-)N-VA’ers waren er wel degelijk aanwezig, maar dan uit de ‘lagere’ regionen van de partij.

Het KVHV is voor alle duidelijkheid met geen enkele politieke partij verbonden, trekt van geen enkele politieke partij centjes, maar het is logisch dat het door de politieke vorming van zijn leden toppolitici aflevert en dit in alle Vlaamsgezinde partijen.

Bekijk via de verwijzing de mooie reportage over de Uylenspiegelfeesten van 2013: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/EP_131118_Terzake?video=1.1781806

« Oudere berichten